Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1497538 Постинги: 1670 Коментари: 116
Постинги в блога
<<  <  79 80 81 82 83 84 85 86 87  >  >>

Методика за диагностика на морално отношение към          нравствените норми при деца - „Сюжетни картинки”


(1) Цел: Изучаване емоционалното отношение към нравствените норми при деца

(2) Описание и процедура: Методиката използва стимулен материал (10 картинки, изобразяващи различни дейности и взаимоотношения (положително или отрицателно) между деца. Ситуациите са добре познати на детето. Изследването се провежда индивидуално.

Психологът показва на детето една по една рисунките, като за всяка една от тях дава инструкция. От детето се иска да разгледа рисунката да каже каква е изобразената ситуация (персонажи, действия и взаимоотношения), като по този начин се следи за отношението на детето към нравствените норми.  Особено внимание се обръща на оценката за адекватност на емоционалните реакции 9вербални и невербални) спрямо моралните норми: положителна емоционална реакция (усмивка, одобрение и пр.) на нравствената постъпка или отрицателна реакция (осъждане, негодувание, гняв, страх и пр.).

(3) Инструкция: „Пред теб съм поставил (а) 10 различни картинки, на които художникът е нарисувал ситуации, случващи се между деца. От теб се иска, разгледай внимателно картинките и ги раздели в две групи: едната група да бъде с картинки, на които виждаш добри постъпки, а другата група – лоши постъпки. Всеки път, когато решиш да поставиш една картинка в някоя група трябва да кажеш къде ще поставиш тази картинка и защо”

(4) Стимулен материал
             ......................................................

(5) Обработка на резултатите

Оценяват се: а/ правилно ли са разпределени по групи картинките; б/ адекватност и степен на проява на емоционални реакции. Резултатите се превръщат в балове, като са определени четири степени за оценка:

# 0 бал – детето неправилно е разпределило картинките (в една група се оказват картинки както с положително, така и с отрицателно съдържание), а емоционалните реакции са неадекватни или отсъстват;

# 1 бал – детето правилно е разпределило картинките, но не може да обоснове своите действия; емоционалните реакции са неадекватни.

# 2 бала – детето правилно е разпределило картинките по групи, обосновава своите действия защо е направило такива избори, а емоционалните реакции са адекватни, но слабо изразени.

# 3 бала – детето е направило е подредило картинките; обосновава своя избор (възможно е да назове дори самите морални норми); емоционалните му реакции са адекватни, ярки, проявяват се в мимика и активна жестикулация.

 

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

март 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 2702 Коментари: 3 Гласове: 2
Последна промяна: 26.11 00:48

Методика за диагностика на превключваемост и        разпределяемост на вниманието при деца 

(1) Цел: Диагностика на превключваемост и разпределяемост на вниманието при деца.

(2) Описание: Методиката използва стимулен материал – табло със с100 геометрични фигури – квадрат, триъгълник, кръг и ромб, по 25 от всяка, разположени разбъркано на редове по 10 на ред. В най-горната част на таблото е даден образец. От детето се иска, да постави във всяка фигура знакът, посочен в образеца. Времето за изпълнение на задачата е ограничено до 2 мин. Второто ограничение е, че детето не може да прескача фигури или редове, а работи последователно от първия ред, от ляво надясно фигура по фигура. 

(3) Инструкция: „Пред теб съм поставил (а) табло с геометрични фигури – квадрат, триъгълник, кръг и ромб. Когато ти кажа „Започни”, ти трябва да отбележиш с молива във всяка фигура този знак, който виждаш, че е поставен тук горе в образеца.  Нямаш право да прескачаш нито фигури, нито редове. Започваш работа от първия, най-горен ред с първата фигура (показва се) и записваш знаците фигура след фигура. Работи бързо, защото по някое време, когато ти кажа „Спри”, ще преустановиш работата. Старай се да запишеш колкото се може повече знаци във фигурите”

(4) Оценка на резултатите

Оценяват се: а/ времето за справяне със задачата; б/ количеството фигури, правилно маркирани и в/ количеството грешки (неправилно маркирани и пропуснати фигури).

Превключваемостта и разпределението на вниманието се определят по формулата:

S = (0,5N - 2.8n) : 120, където:

S – показател за превключваемост и разпределяемост на вниманието;

N – количество геометрични фигури маркирани без грешка в рамките на 2 мин.;

n – количество грешки, допуснати при изпълнение на задачата;

Полученият резултатS” се прехвърля в балове и се отнася към  таблица с норми:

# 10 бала – показателят S” е по-голям от 1;

# 8-9 бала – показателят S” е от 0,75 до 1,00;

# 6-7 бала – показателят S” е от 0,50 до 0,75;

# 4-5 бала – показателят S” е от 0,25 до 0,50;

# 0-3 бала – показателят S” е от 0,00 до 0,25;

(5) Ниво на развитие на „S”

# 10 бала – много високо;

# 8-9 бала – високо;

# 6-7 бала – средно;

# 4-5 бала – ниско;

# 0-3 бала – много ниско.

 

(6) Стимулен материал
             ................................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 3698 Коментари: 5 Гласове: 0
Последна промяна: 25.09.2011 01:33

Методика за диагностика на възприятие и узнаване при деца и възрастни „Познаване на фигури”


(1) Цел: Диагностика на нивото на възприятие и узнаване при деца и възрастни.

(2) Описание и процедура: Методиката използва стимулен материал  (две табла – табло „а” с  9 фигури и табло „б” с 25 фигури). Първоначално на детето се предлага внимателно да разгледа фигурите на табло „а” (10 сек.), а след това му се показва табло „б”.  Изследваното лице трябва да открие и да посочи колкото се може повече фигури, повтарящи се от табло „а” в табло „б”.

(3) Инструкция:

Инструкция-1: Сега ще покажа едно табло с изобразени на него фигури. Имаш само 10 секунди да наблюдаваш това табло. Постарай се да запомниш колкото се може повече фигури.

Инструкция-2: „Това е второ табло с повече рисунки. Разгледай ги внимателно и посочи онези фигури, които си видял и запомнил от първото табло”.

(4) Обработка на резултатите

Психологът регистрира и изчислява количеството правилно и неправилно узнати фигури. Нивото на узнаване (Е) се изчислява по формулата:

E = M : 9 + N, където

М – брой на правилно познатите фигури;

N – брой на неправилно познатите фигури;

Най-високото ниво на узнаване е равно на единица. Колкото по-близки са резултатите на изследваното лице до 1, толкова по-добре функционират процесите на узнаване на нагледен материал.

 (5) Стимулен материал

В качеството на стимулен материал може да се използват табла с букви, цифри, думи.
              ...........................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 3268 Коментари: 3 Гласове: 0

Методика за диагностика на мисловни операции при деца

„Последователност на събитията”


(1) Цел: Определяне способността за логическо мислене, обобщаване, умение за разбиране на връзка между събития и структуриране на последователни умозаключения.

(2) Описание и процедура: Методиката използва сюжетни картини (от 3 до 6), на които са изобразени етапи от някакви събития. В текстът е представен стимулен материал предложен от Х. Бидструп.

На детето в разбъркан ред се представя стимулния материал и му се дава инструкция.

След инструкцията психологът наблюдава действията на детето и води протокол. Крайната подредба на картинките също се записва в протокола.  (напр. 1,2,4,3). След това психологът моли детето да направи устен разказ по подредените картинки.

 (3) Инструкция: „Пред теб съм поставил (а) картинки, на които е нарисувано някакво събитие. Както виждаш редът на картинките е разбъркан. От теб се иска да подредиш така картинките, че да стане ясно точно какво се случва и в каква последователност. Можеш да местиш картинките както искаш и след като ги подредиш в някакъв ред, състави разказ за събитията, които изобразяват като цяло”.

(4) Оценяване на резултатите

Има случаи, при които при неправилна последователност на рисунките, детето изпитва трудности да състави смислен и логичен разказ. Такова изпълнение на задачата обаче се приема за вярно.

Ако детето правилно е наредило картинките, но не може да състави добър разказ, тогава е необходимо да му бъдат зададени въпроси за да се изясни причината за затруднението.  Така детето може интуитивно да разбере смисъла на картинките, но да не му достига или речеви запас за описание на случващото се на картинките, или да не е разбрало конкретната задача  за обяснение на това, което вижда.

Ако психологът прибегне към задаване на насочващи въпроси, то те задължително се отбелязват в протокола, както и отговорите на тези въпроси. Съдържанието на насочващите въпроси много зависи от опита и квалификацията на специалиста.  Съставянето на разказ с помощта на насочващите въпроси се оценява като справяне на средно ниво.

Ако детето правилно е наредило картинките, но не е в състояние да състави разказ дори с помощта на насочващи въпроси, то това изпълнение се оценява като неудовлетворително.

Особено внимание трябва да се обърне, когато мълчанието на детето е обусловено от личностни причини: страх от общуване с непознати хора; страх от допускане на грешка; ярко изразена неувереност в себе си и др.

Счита се, че изследваното лице не се е справило със задачата, ако;

а/  Не може да намери последователност в събитията и се отказва от разказа.

б/  По представената от детето последователност на картинките е съставен нелогичен разказ.

в/ Съставената от детето последователност не съответства на разказа ( с изключение на тези случаи, при които детето след поставени от психолога насочващи въпроси, променя  последователността на подредбата и самия разказ).

г/  Описва всяка картинка отделно, сама по себе си и не я свързва с останалите. В резултат не се получава цялостен разказ.

д/ Детето само назовава отделните предмети (обекти) на всяка картинка.

Ако психологът се сблъска с описаните феномени в пунктове „г” и „д”, то е необходима допълнителна внимателна проверка на интелектуалните способности на детето. Има данни, че във възраст 6-7 и по-висока, ако посочените два дефицита са налице, то е много вероятно да се касае за задръжки в психичното развитие или дори за умствена изостаналост.

В клиничния си вариант методиката съдържа допълнителен етап, позволяващ установяване  зоната на непосредственото моментно развитие на детето.  Той се състои в оказване на последователна помощ на детето.

Ако въпросите не осигурят правилното разбиране за последователността на изобразените събития, психологът просто показва на детето първата картинка и му предлага да подреди останалите.  По този начин детето прави втори опит за подреждане.  Ако и този опит се окаже неуспешен, психологът (старателно се записва в протокола порядъка при втория опит и обясненията на детето) сам разказва и показва  последователността на събитията. След това отново размества картинките  и предлага на детето трети опит за подреждане.

В случай, че детето подреди правилно изобразените събития, психологът му предлага нова серия от картиники с цел,  да се изясни дали е възможен „пренос” на усвоения способ при новата ситуация.

Съдържанието на методиката е аналогично на осми субтест от теста на Векслер за интелект.


            (5) Стимулен материал
             .............................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я


 

Категория: Хоби
Прочетен: 2637 Коментари: 2 Гласове: 0

Методика за диагностика ниво на невербална креативност при деца


(1) Цел: Диагностика ниво на невербална креативност

(2) Описание и процедура: Методиката използва табло, в което има нарисувани 10 незавършени фигури (това са линии). От изследваното лице се иска за определено време (15 минути) да се опита да завърши колкото се може повече от рисунките така, че от тях да се получи смислен образ (интересен предмет, сюжетна картина, животно, растение и пр.). Методиката не налага ограничения, напротив – предоставя пълна свобода на детето да рисува. Единственото ограничение е във времето и затова задължително при инструкцията му се казва да работи бързо, за да довърши по-голям брой фигури. 

(3) Инструкция: „Предлагам ти една увлекателна и интересна задача. За да я изпълниш ти е необходимо въображение и фантазия. Пред теб съм поставил (а) има табло (показва се), в което са включени 10 започнати, но недовършени от художника рисунки. Твоята задача е да проявиш старание и  фантазия, като довършиш колкото се може повече рисунки по такъв начин, че да се получи смислен образ  интересен предмет, сюжетна картина, животно, растение. Работи бързо, в определен момент ще те прекъсна.

(4) Обработка на резултатите

Количеството бал, получен от изследваното лице се явяват един от показателите за креативност, способност за постигане на цели, които са уникални и се различават от очевидното. Наличието на оригинални решения свидетелстват за способност за избягване на лесни и очевидни отговори. Максималното възможно количество бал е 20.

Критерии, използвани при анализа на резултатите:

§                    Рисунка № 1

# 0 бал – абстрактен модел, лице, човешка глава, очила, птица, чайка;

# 1 бал – очи, вежди, вълна, море, уста на животно, облак, сърце, сова, цвете, ябълка;

# 2 бала – всички останали по-малко стандартни и оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 2

# 0 бал – абстрактен модел, дърво, рогатка, цвете;

# 1 бал – буква, дом, символ, указател, следи от крака на птица, цифра, човек;

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки

§                    Рисунка № 3

# 0 бал – абстрактен модел, звукови и радиовълни, лице на човек, лодка, кораб, хора, тропически плодове;

# 1 бал – вятър, облак, дъжд, шишарки, детайли на дърво, път, мост, люлка, уста на животно, колела, лък и стрели, риба, цветя.

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 4

# 0 бал – абстрактен модел, вълна, море, земя, въпросителен знак, опашка;

# 1 бал – котка, кресло, стол, лъжица, мишка, гъсеница, червей, очила, черупка, гъска, лебед, цветя, лула за пушене;

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 5

# 0 бал – абстрактен модел, домакински съд, ваза, чаша, лодка, кораб, лице на човек, чадър.

# 1 бал – водоем, езеро, гъба, устни, брадичка на човек, таз, лимон, ябълка, лък и стрели, овраг, яма, риба, яйце

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 6

# 0 бал – абстрактен модел, стълба, стъпала, лице на човек;

# 1 бал – гора, скала, ваза, елха, блуза, риза, рокля, мълния, светкавица, човек, цвете.

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 7

# 0 бал – абстрактен модел, машина, ключ, сърп;

# 1 бал – гъба, черпак, лопатка, лице на човек, чук, очила, сърп и чук, ракета за тенис;

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 8

            # 0 бал – абстрактен модел, момиче, жена, очи и тяло на човек;

            # 1 бал – буква, ваза, дърво, книга, майка, ракета, цвете, щит, рокля;

            # 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 9

# 0 бал – абстрактен модел, хълм, гора, буква, уши на животно;.

# 1 бал – камила, вълк, кокошка, лисица, лице на човек, куче, човек, фигура;

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 10

# 0 бал – абстрактен модел, гъска, дърво, лице на човек, лисица, патица;

# 1 бал – Пинокио, момиче, птица, цифра, човек, фигура;

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

(5) Критерии за изводи

Група „А” – ученици от 4 до 8 клас:

= норма за креативност – 5-13 бала;

= средни показатели – 9,6 бала;

Група „Б” – ученици от 9 до 11 клас:

= норма за креативност – 7-14 бала;

= средни показатели – 10,6 бала;

Група „В” – студенти и възрастни

= норма за креативност – 6-14 бала;

= средни показатели – 10,55 бала;

Средните показатели са получени при изследване на 500 лица от различните групи.

(6) Стимулен материал
             ...................................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1976 Коментари: 1 Гласове: 0

Методика за диагностика ниво на развитие на речта при деца


(1) Цел: Ниво на развитие на речта при деца. Предназначена е за установяване на активния словесен запас.

(2) Описание и процедура: Методиката използва 4 табла, всяко от които съдържа  различен брой картинки на познати за детето ситуации  от ежедневието. В изследването се използва това табло, което в най-голяма степен съответства на възрастта (жизнения опит) на детето.  Психологът представя пред детето определеното табло, дава инструкция за работа и го задържа в продължение на 2 мин.  Ако детето се разсейва или не може да разбере какво точно е изобразено на картинките, психологът дава допълнителни указания и се стреми да активизира вниманието му. След като премине визуализацията,  таблото се скрива и от детето се иска да направи разказ. На всяка картинка от таблото се отделят по 2 минути.

(3) Инструкция: „Пред теб съм поставил табло с няколко рисунки в него. Ти имаш право да разгледаш внимателно рисунките до тогава, докато скрия таблото. След това от теб ще се иска да разкажеш какво си видял на картинките”.

(4) Оценка на резултатите

Психологът, провеждащ изследването фиксира резултатите в таблица, в която се отбелязва наличието и честотата на употребяваните от детето различни части на речта, граматичните форми и конструкции.

Показатели за оценка

За оценка резултатите от протокола се използва количествената форма на набор от критерии:

1. Съществителни  имена - ….. брой (честота)

2. Глаголи - ….. брой (честота)

3. Прилагателни имена (в обикновена форма) - ….. брой (честота)

4. Прилагателни имена (в сравнителна форма) - ….. брой (честота)

5. Прилагателни имена (в превъзходна форма) - ….. брой (честота)

6. Наречия - ….. брой (честота)

7. Местоимения - ….. брой (честота)

8. Съюзи - ….. брой (честота)

9. Предлози - ….. брой (честота)

10. Сложни умозаключения и конструкции - ….. брой (честота)

Оценка в балове

# 10 бала – в разказа на детето се срещат всички 10 критерии от частите на речта;

# 8-9 бала – в разказа на детето се срещат 8-9 критерии;

# 6-7 бала – в разказа на детето се срещат 6-7 критерии;

# 4-5 бала – в разказа на детето се срещат 4-5 критерии;

# 2-3 бала – в разказа на детето се срещат 2-3 критерии;

# 0-1 бал –  в разказа на детето се срещат не повече от 1 критерий.

(5) Ниво на развитие

# 10 бала – много високо;

# 8-9 бала – високо;

# 4-7 бала – средно;

# 2-3 бала – ниско;

# 0-1 бал – много ниско.

 

(6) Стимулен материал
            ....................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1815 Коментари: 0 Гласове: 0
Особености при прилагане на методики за диагностика на         кратковременна зрителна и слухова памет при деца  
При прилагане на комплекса от разнообразни методики за диагностика на кратковременната (оперативната) зрителна или слухова памет трябва да се отчитат следните особености: Прието е, че средния обем на кратковременната памет на възрастния човек е 7  плюс-минус 2 единици, т.е. намира се в диапазона от 5 до 9 единици. Ето защо по тази логика се приема, че средният обем на кратковременната памет  при деца в доучилищна възраст е приблизително равен на тяхната биологична възраст. Това дава основание за прилагане на десетобална система (скала) от стандартни показатели за оценка. Оценка на резултатите # 10 бала – получават деца, имащи обем на кратковременна памет, равна на 8 и повече единици. Това касае деца на възраст 10-12 години. Аналогично количество бал – 10, получават и децата на възраст от 6 до 9 г., при обем на кратковременната им памет 7-8 единици. # 8 бала – получават деца, имащи обем на кратковременна памет, равна на 5-6 единици, при възраст от 6 до 9 години. Същия бал получават и деца на възраст от 10 до 12 г., които показват обем на кратковременната памет равен на 6-7 единици. # 4 бала – получават 6-9 годишните деца, имащи обем на кратковременната памет съставляващ 3-4 единици. Със същия бал се оценява кратковременната памет при деца на 10-12 г., показали резултат 4-5 единици.

# 2 бала – получават деца, имащи обем на кратковременна памет, равна на 1-2 единици, при възраст от 6 до 9 години. Със същия бал се оценява кратковременната памет при деца на 10-12 г., показали резултат 2-3 единици.

# 0 бала – този бал се поставя на 6-9 годишни деца, с показател равен на „0” и на 10-12 годишни деца, с показател равен на 0-1 единица.

Изводи за ниво на развитие Изводите за готовността на 6-7-годишното дете за обучение в училище на основа оценката за обема на кратковременната памет се извеждат по следния начин: Счита се, че пълна готовност за обучение в училище имат децата, които са получили 10 бала. Приема се, че сравнително добра готовност за училище имат децата, които са получили 8 бала. Като недостатъчно готови за училище се определят тези с оценка 4 бала. Липсата на готовност за училище е оценена на 2 бала. Съвършено неготови за училище са деца, получили оценка 0 бала на кратковременната памет.

 

 

април 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 1751 Коментари: 0 Гласове: 0

Методика за диагностика на кратковременна памет при деца

„Запомни числата”


(1) Цел: Диагностика на обема на кратковременната зрителна памет и определяне нивото на развитие на оперативната памет.

(2) Описание: Методиката използва стимулен материал – табло с двуцифрени числа. При показване на таблото за време от 20 сек., от изследваното лице се иска да запомни колкото се може по-голямо количество цифри, а след скриването му – да ги възпроизведе.

(3) Инструкция: „Ще ти покажа табло с изписани на него двуцифрени числа. От теб се иска за времето от 20 сек. да ги запомниш и след това да запишеш на този лист колкото се може повече от тях”.

(4) Обработка на резултатите

Оценява се количеството правилно възпроизведени числа – показател за оценка на кратковременната зрителна памет.  Максималното количество информация, която може да се запази в кратковременната памет  (оперативната памет) е 10 единици от материала.  Средна норма – 6-7 единици.

(5) Стимулен материал
              .......................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

март 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1989 Коментари: 0 Гласове: 0

Диагностика на свойствата на нервната система при ученици


(1) Цел: Диагностика на тип темперамент – сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик.

(2) Описание: Тестът съдържа 12 теми (ситуации) към всяка от която се предлагат по 4 възможни поведенчески реакции. От изследваното лице (ученикът) се изисква да направи избор на една от четирите възможности и да маркира избраният отговор. Всеки от предложените варианти съответства на един от типовете темперамент, което позволява впоследствие при обработката на данните да се определи степента на изразеност  на отделните типове темперамент и от тук – характеристики на свойствата на нервната система.

(3) Инструкция: „Предлагаме Ви въпросник, включващ 12 теми от различни житейски ситуации. Всяка от темите има по четири възможни отговора, съответстващи на определен тип реакция.  Прочетете внимателно всяко твърдение и направете избор на един от предложените четири варианта. Избраният отговор маркирайте с кръгче”.

(4) Въпросник

1. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Неустойчиво настроение, с резки промени, от бурно веселие до раздразнение.

б. Еднообразно спокойно настроение.

в. Приповдигнато, весело, жизнерадостно настроение.

г. Подтиснато, тъжно настроение.

 2. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Активно поведение, висока подвижност, енергичност.

б. Спокойно поведение, равен и сдържан глас, жестовете и речта често са забавени.

в. Плахо, неуверено поведение, тих и слаб глас.

г. Суетливо поведение, винаги припрян, резки жестове, ускорена реч.

3. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. При неуспех  се старая да постигна поставените цели, не търся друг, по-лек начин.

б. При неуспех много преживявам и не желая отново да се захващам с това.

в. При неуспех се стремя да намеря друг, по-лек начин за решаване на проблема.

г. Бързо забравям за неуспехите и отново се залавям с любимата си работа.

4. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Бързо се уморявам, обичам да мечтая и фантазирам.

б. Работя хазартно с ентусиазъм, но не за дълго, мога да оставя или започна отначало.

в. Работя упорито, старая се да доведа нещата до край.

г.  Залавям се с любов за всяка работа, мога едновременно да върша няколко работи.

5. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. При общуване се държа емоционално, говоря високо, смея се, жестикулирам.

б. Постоянно се стремя към общуване с обкръжаващите ме хора, старая се да ги развличам, да повдигам настроението им.

в. В общуването с хората проявявам скромност и деликатност.

г. Не се стремя особено към общуване с околните, не обичам шумни компании, но често общувам с най-близките си роднини и приятели.

6. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Споделям с другите радостите и тегобите си.

б. Не желая да откровенича с непознати, чувствата си поверявам само на най-близките си.

в. Всички свои чувства се старая да преживявам сам.

г.  Бурно преживявам своите чувства, мога да ги споделям с обкръжаващите, дори с непознати, но не се стремя особено към това.

7. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Забележките на другите изслушвам спокойно, не споря, но се случва да повторя една и съща грешка.

б. Реагирам бурно на забележки, споря, оправдавам се.

в. Изслушвам всички забележки внимателно, старая се повече да не допускам тази грешка.

г. Изключително се огорчавам от всяка забележка, дълбоко я преживявам.

8. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. След изпълнение на една някаква работа, дълго не мога да започна друга, чувствам се уморен (а).

б. Рядко се уморявам, но и трудно се пренастройвам на друга работа.

в.  Леко се пренастройвам за друга дейност, но с лекота мога да я изоставя, да не я завърша.

г. След изпълнение на определена работа, мога бързо да се захвана с друга.

9. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Бурно преживявам обидите и огорченията, но и бързо забравям за тях.

б. Леко преживявам обидите и огорченията и бързо ги забравям.

в. Тежко преживявам обидите и огорченията и дълго ги помня.

г. Дълбоко преживявам обидите и огорченията, но външно не го показвам.

10. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Обичам шегите и хумора, не се обиждам, ако стана обект на шеги.

б. Рядко се шегувам, често се обиждам на шегите на другите.

в. Обичам и ценя добрата шега, но в смехотворни игри предпочитам да не участвам.

г. Обичам да шушукам за хората, като често не се замислям това дали им харесва или не.

11. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Преди да се захвана с нещо, обмислям всичко внимателно и правя разчет, ако планът ми се наруши, то често не мога да се пренастроя.

б. Заемам се с всяка работа без да се замислям какво ще последва, ако ситуацията се промени, то с лекота мога да се пренастроя.

в. Мога да създавам бързо планове за работа, като в хода на изпълнението също с лекота се настройвам.

г. С трудност създавам планове поради нерешителност, предпочитам да използвам вече известни м и начини за справяне; ако ситуацията се промени, то често не зная какво да правя по-нататък.

12. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Отличавам се с остра впечатлителност, особено в областта на естетическите впечатления.

б. Не се стремя към ново впечатления, добре се чувствам в позната и обикновена обстановка.

в. Обичам ярки и силни впечатления, постоянната им смяна, но не проявявам особена активност и стремеж към тях.

г. Активно се стремя към нови и по-нови впечатления, непрекъснато се срещам с хора и попадам в най-различни ситуации.

 

 

 

 

 

(5) Обработка на резултатите (ключ)

При съвпадение на отговорите на изследваното лице с ключа, се начислява по един 1 бал.

Вариант на    С         Ф        Х         М

поведение

==============================

1                         в       б          a          г

2                         a       б          г          в

3                         г       a          в          б

4                         г       в          б          a

5                         б      г          a          в

6                         a       в          г          б

7                         в       a          б          г

8                         г       б          в          a

9                         б      г          a          в

10                       a       в          г          б

11                       в       a          б          г

12                       г       б          в          a
С– сангвиник

Ф – флегматик

Х – холерик

М – меланхолик


(6) Интерпретация

а/ Сангвиник – силен, уравновесен, подвижен, оптимално възбудим  тип.

Нервната система се отличава с голяма сила на нервните процеси, с равновесие и значителна подвижност. Положителните условно-рефлекторни връзки се образуват бързо и са устойчиви. Интензивността на реакциите съответстват на силата на дразнение (стимула). Задържащите процеси също се образуват бързо и се отличават със сила и устойчивост.  Силните нервни клетки на кората и нормално възбудимото подкорие осигуряват добра приспособимост към изискванията на обкръжаващата среда. Всички отдели на главния му мозък работят съгласувано, в хармонично взаимодействие. Сангвиникът е бърз, лесно приспособяващ се към промените на ситуациите и условията на живот. Притежава висока съпротива към житейските трудности. Дейността на кората се отличава с висока подвижност. Този жив темперамент не създава трудности при възпитанието.  Речевите реакции се образуват бързо и съответстват на възрастовите норми. Като правило речта на сангвиника е силна, бистра, изразителна, с правилна интонация и ударения, уравновесена и плавна.  Тя се съпровожда от жива жестикулация, изразителна мимика и емоционален подем.

б/ Холерик – силен, неуравновесен, подвижен, с преобладаване на възбудните процеси в подкорието

Нервната му система се отличава с голяма сила и доминиране на възбудните над задържащите процеси.  Отличава се с голяма жизнена енергия, недостатъчно самообладание, избухливост и невъздържаност. Холерикът се отличава с силни условни реакции, подкрепени от огромното влияние на подкоровата област.  Повишената подкорова активност не винаги бива достатъчно добре контролирана от кората. Условните връзки се образуват по-бавно от тези при сангвиника, поради повишената възбудимост на подкоровите центрове, които задържат централната кора. Условните задържащи реакции на холерика са неустойчиви. Деца от този тип се обучават обикновено удовлетворително, но изпитват затруднения при приспособяване на своите реакции и емоции към изискванията на учебно-възпитателния процес. Речта им е бърза, но нервна и се формулира по-трудно от тази при сангвиника.

в/ Флегматик – силен, уравновесен, инертен, оптимално възбудим, задържащ  тип

Нервната му система се характеризира със значителна сила и равновесие на нервните процеси, но и по-малка подвижност. Последният показател е противоположност на сангвиника. Флегматикът реагира спокойно и бавно, не е склонен да променя обкръжението си. Подобно на сангвиника, добре се съпротивява на силни и продължителни дразнители. Той лесно се приспособява към социалната среда. Положителните условни рефлекси се образуват с нормална скорост. Те са силни и устойчиви, както задържащите условни реакции.  Адекватното взаимодействие между кората и подкорието се осигурява от доминиращия контрол на кората. Бързо се научава да говори, чете и пише. Неговата реч е по-забавена от сангвиника, равномерна е, без рязко изразяване на емоция, жестикулации и мимики.

г/ Меланхолик – слаб, неуравновесен, понижено възбудим.

Хората отнасящи се към този тип се характеризират със слабост на двата основни нервни процеса – възбуждане и задържане. На лице е понижена възбудимост на кората и подкорните дялове.   Понижената дейност на кората се съчетава със слаба активност на подкорните центрове, което се изразява в слаби (бледи) емоции. Трудно се съпротивяват на въздействието на силни положителни и задържащи дразнители и поради това меланхоликът често е пасивен, неуверен, застоен. За тях въздействието на силни дразнители може да стане източник на различни поведенчески нарушения. В дейността си бързо се уморяват и престават да реагират на силни и продължителни дразнители – стават неадекватни.  Безусловните рефлекси също са слаби. Условните реакции се образуват бавно, след многократно съчетаване на безусловни и условни дразнители. Интензивността на условните реакции често не съответства по сила на стимула.  За меланхоликът е характерно преобладаване на външно задържане в поведението и неспособност да изразява емоциите си. Речта му е тиха.

 

 

март 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 1983 Коментари: 0 Гласове: 1

Методика за диагностика на кратковременна  образна памет


(1) Цел: Диагностика на ниво на кратковременна памет при деца на възраст 11-13г.

(2) Описание: Методиката използва стимулен материал. Табло с 16 различни рисунки, изобразяващи предмети, геометрични фигури, символи и др. На изследваното лице се предлагат 20 сек., през които има възможност да наблюдава стимулния материал (таблото), като от него се иска да запомни максимално количество рисунки. След това, в продължение на 1 мин. следва да възпроизведе запомненото (да го запише или нарисува).

(3) Инструкция: „Сега ще ти покажа таблица с рисунки. Постарай се да запомниш колкото се може повече от тях. След това, когато прибера таблицата, ти трябва да запишеш или нарисуваш тези рисунки, които си запомнил”.

(4) Обработка на резултатите

Изчислява се количеството правилно възпроизведени рисунки.  За норма се приема 6 и повече правилни отговори. Количеството правилни отговори се превръща в бал:

# 9 бала – 15-16 правилни отговора;

# 8 бала – 13-14 правилни отговора;

# 7 бала – 10-12 правилни отговора;

# 6 бала – 7-9 правилни отговора;

# 5 бала – 6 правилни отговора;

# 4 бала – 5 правилни отговора;

# 3 бала – 4 правилни отговора;

# 2 бала – 3 правилни отговора;

# 1 бал – 1-2 правилни отговора;

           (5) Стимулен материал
            ...........................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

април 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 2356 Коментари: 0 Гласове: 1
 

Методика за диагностика на нагледно-действено мислене при деца

на възраст 4-6 години – „Повтори контура” 

(1) Цел: Диагностика на нивото на развитие на нагледно-действено мислене при деца на възраст 4-6 години.

(2) Описание: Методиката използва две табла със стимулен материал (прилагат се №1 или №2) и две празни тестови бланки. На детето се показват матрица №1 или матрица №2 (поставят се в ляво от него), и му се обяснява, че трябва, гледайки тази рисунка, да възпроизведе същата линия върху празната бланка (поставена в дясно от него) с помощта на молив или флумастер (показват се). Дават се допълнителни указания в инструкцията.

(3) Инструкция: „Пред теб има две табла. С помощта на този молив (флумастер) ти трябва, гледайки лявата рисунка, да начертаеш върху дясната празна бланка линията, която виждаш. Важно е да работиш бързо, старателно и точно. Линията, която ще начертаеш не трябва да преминава на същото място както образеца и да не се различава от нея. Линиите трябва да са прави и да съединяват всички ъгълчета без да прекъсват”.

(4) Оценка на резултатите

Оценява се скоростта (времето за справяне) и точността на изпълнението в балове.

# 10 бала – детето е изпълнило задачата за по-малко от 90 сек., а линиите са прави и точно съединяват ъглите на фигурите. Всички линии следват точно контурите съгласно инструкцията. 

# 8-9 бала – за изпълнение на задачата е използвано време от 90 до 105 сек. Допуснати са следните недостатъци:

- 1-2 линии не са прави;

- в 2-3 случая начертаните линии не напълно точно съединяват ъглите на фигурите;

- в 2-4 случая линиите излизат от пределите на контура;

- в 4-5 случая ъглите са съединени неточно (прекъснати, заоблени, разминаващи се).

# 6-7 бала – използвано е време от 105 до 120 сек. Допуснати са следните недостатъци:

- 3-4 линии не са прави;

- 4-6 линии не напълно правилно съединяват ъглите на фигурите;

- 5-6 линии излизат от контура;

- 6-7 ъгъла са съединени неточно.

# 4-5 бала – за изпълнение на задачата е използвано време от 120 до 135 сек. Допуснати са следните недостатъци:

- 5-6 линии не са прави;

- 7-10 ъгъла са съединени не напълно правилно; 

- 7-8 линии  излизат от контура;

- 8-10 ъгъла са съединени неточно.

# 2-3 бала – използвано е време от 135 до 150 сек. с недостатъци:

- 7-10 линии не са прави;

- 11-12 ъгъла са съединени не напълно правилно; 

- 9-18 линии  излизат от контура;

- 11-17 ъгъла са съединени неточно.

# 0-1 бал – използвано е време повече от 150 сек.  Почти всички линии, с изключение на 1-2  не са прави; почти всички ъгли, с изключение на 1-2 не се съединяват правилно.

(5) Изводи за ниво на развитие на нагледно-действено мислене

# 10 бала – много високо;

# 8-9 бала – високо;

# 4-7 бала – средно;

# 2-3 бала – ниско;

# 0-1 бал – много ниско.

(6) Стимулен материал
             ....................................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1492 Коментари: 0 Гласове: 1

Методика за диагностика способностите на детето да копира сложен образец 

(1) Цел: Диагностика способностите на детето да копира сложен образец. Може да се използва за определяне готовността на детето за училищно обучение (училищна готовност). Прилага се спрямо деца на възраст 5-10 години.  Може да се прилага индивидуално и при неголеми групи.  Не се препоръчва прилагане на методиката спрямо деца с недобро зрение – резултатите ще бъдат необективни.

(2) Описание: Методиката  позволява да се установи умението на детето да се ориентира по образец и точно да го копира; да се определят особеностите в развитието на произволното внимание, пространственото възприятие, сензомоторната координация и сръчността на моториката на ръката.

Методиката използва: матрица (виж стимулния материал), лист хартия А4, обикновен черен молив

(3) Процедура

След като бъде дадена инструкцията и детето започне да работи, психологът следва да фиксира:

1. С коя ръка детето рисува (лява/дясна)?

2. Как то използва образеца: често ли гледа в него; прави ли въздушни линии над рисунката-образец, повтарящи контурите; сверява ли направеното с образеца или малко наблюдава матрицата и рисува по памет.

3. Бързо или бавно полага линиите.

4.  Разсейва ли се по време на работа.

5. Поставя ли въпроси, прави ли изказвания по време на работа.

6. Сравнява ли окончателната си рисунка с целия образец, след като приключи.

Когато детето съобщи, че е завършило работата си и е готово, психологът му предлага да направи още една проверка за това, дали всичко е вярно. Позволява му се, ако установи неточности или пропуски, да ги поправи, като това също се регистрира от изследващият.

(4) Инструкция:

Инструкция-1: „Пред теб съм поставил лист хартия и молив.  Ще те помоля, да нарисуваш точно такава картинка, каквато виждаш на този лист (показва се образеца). Не бързай, бъди внимателен, старай се, за да бъде твоята рисунка точно като образеца.  Ако това което рисуваш не бъде точно, не го изтривай, нито с гума, нито с пръсти (принципно детето не бива да разполага с гума, нито молива да е оборудван с гума).  Остави неправилното нарисувано така, както си е и до него нарисувай правилно.  Разбираш ли задачата? Имаш ли въпроси?  Тогава пристъпи към работа”.

Инструкция-2: (Дава се, след като детето е съобщило, че е завършило работата си): „Ако наистина си приключил с работата си, получаваш право да извършиш още една, последна проверка за това, дали наистина всичко е правилно и дали не си пропуснал нещо. Ако откриеш грешки или пропуски, имаш право да ги поправиш”.

(5) Оценка и анализ на резултатите

Обработката на крайните резултати се извършва посредством  сборуване на балове, получени от начислени грешки. За грешки се приемат:

1. Отсъствие на цели детайли от рисунката – 4 бала. От рисунката могат да отсъстват ограда (едната или двете половини), дим, ограда, покрив, щриховка на покрива, прозорец, линията, изобразяваща основата на дома.

2. Увеличение при отделни детайли на рисунката повече от два пъти, при относително  запазени размери на цялата рисунка (3 бала за всеки увеличен детайл).

3. Неправилно изобразен елемент от рисунката (3 бала). Неправилно могат да бъдат изобразени: кривата на дима, кривите на оградата, щриховките на покрива, прозореца, комина.

- Ако неправилно са нарисувани полукръгчетата на дясната (лявата) част на оградата, то 2 бала се начислява не за всяко неправилно полукръгче, а за цялата дясна (или лява) част на оградата.

-По същия начин се оценяват и кривите полукръгчета на дима и щриховките на покрива: 2 бала се начислява не за всяко неправилно полукръгче, а за целия неправилно копиран дим;  не за всяка неправилно копирана линия на покрива, а за всички линии на покрива.

- Дясната и лявата част на оградата се оценяват отделно:  Ако неправилно е нарисувана дясната част, а лявата е била копирана без грешка (или обратно), то изследваното лице получава за нарисуваната ограда 2 бала; ако са били допуснато грешки и в дясната и в лявата част на оградата, изследваното лице получава общо 4 бала (за всяка част по 2 бала).

- Ако само отделен елемент от едната част на оградата (дясната или лявата) е копирана неправилно, а останалата е вярна, то за тази ограда (дясната или лявата) се начислява 1 бал.  Същото правило се отнася и за дима и щриховката на покрива: ако само една част от дима или от щриховката е неправилна, а останалата е вярна – начислява се само 1 бал.

Забележка: Невярно възпроизведено количество от повтарящи се елементи в детайлите на рисунката  не се счита за грешка – игнорират се. Фактът колко на брой са полукръгчетата на дима, елементите на оградата, линиите на щриховката на покрива, не се вземат предвид. 

4. За неправилно разположение на детайлите в пространството се начислява 1 бал.  За грешки от този тип се приемат:

- разполагане на оградата не върху основата, на която се намира къщичката, а по-високо, сякаш виси във въздуха или по-ниско от тази линия;  

- сгъстяване на елементите на покрива (наклонените черти) в левия му край;  

- съществено преместване на прозореца в ляво или дясно от центъра;

- разположение на дима на повече от 30° от хоризонталната линия;

- основата на покрива по размер съвпада с размера на основата на къщичката (липсва стреха);

5. Отклоняване на правите линии на повече от 30° в дадено направление (1 бал). Същото правило се отнася и за пресечените хоризонтални и вертикални линии, оформящи къщичката и покрива

- наклоняване в повече от 30° на елементите на оградата;

- изменение в ъгъла на наклона на елементите на покрива (разполагане под тъп или прав ъгъл спрямо основата на покрива, вместо под остър);

- отклонение в линиите на оградата в ъгъл по-голям от 30 градуса спрямо хоризонтала;

6. Разминаване на линиите в онези места, в които следва да бъдат съединени (1 бал за всяко разминаване).  Например, ако линиите на щриховката не достигат до края на линията, очертаваща покрива, то 1 бал се начислява за цялата щриховка, а не за всяка  невярна линия.

7. Смесване (наслагване) на линии една върху друга (1 бал за всяко смесване). В случай, че линиите на щриховката на покрива се смесват с линиите на къщата, 1 бал се поставя за цялата щриховка, а не за всяка една невярно поставена линия.

Отлично изпълнената рисунка получава „0” бала.  Колкото по-зле е копирана рисунката, толкова е по-висок сумарния бал. 

При интерпретацията на резултатите обаче, следва да се отчита възрастта на изследваното лице.  Така например, деца на възраст 5 години почти не получават оценка „0” – те все още не са достигнали достатъчна зрялост на мозъчните структури, отговарящи за сензомоторната координация.  Ако детето е на възраст 10 години и получи повече от 1 бал, то се приема, че са налични неблагополучия при една или повече психични сфери, изследвани от методиката.

При анализа на детската рисунка е необходимо да се обърне внимание на характера на линиите: много дебелите или криви (лъкатушещи) линии могат да свидетелстват за повишена тревожност  (безпокойство, несигурност, емоционална лабилност, импулсивност) на детето.  Но изводи за повишена тревожност в никакъв случай не бива да се правят само на база резултатите от методиката. По-скоро този маркер трябва да се приема като признак, нуждаещ се от допълнителни аргументи.  Възникналото подозрение е необходимо да се провери  чрез специални експериментални методи за  определяне на тревожност.

Резултатите от прилагането на методиката „Дом” в балове осигурява възможност за сравняване състоянието (постиженията) на децата при групово изследване, а също така и определяне динамиката в развитието на едно и също дете в различна възраст.

(6) Стимулен материал
             
.................................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я 
 

Категория: Хоби
Прочетен: 1485 Коментари: 0 Гласове: 1

Експресна анкета за оценка признаци на агресия при детето


(1) Цел: Анкетата съдържа критерии за оценка агресивността на детето.  Може да се прилага спрямо деца в доучилищна и училищна възраст. Разработена е от американски психолози.

(2) Описание: Съдържа въпросник с осем въпроса. Попълва се от родителя или специалиста (учителя, възпитателя или психолога). Попълващият анкетата отговаря на въпросите чрез избор на един от два възможни отговора: „често” или „рядко”.

(3) Инструкция: „Предлагаме Ви осем въпроса, отнасящи се до поведението на Вашето дете, позволяващи експресна диагностика на признаци за агресивност. От Вас се иска, да прочетете въпроса и да направите един от двата предложени Ви избора: „често” или „рядко”, като отговорите с „да”.

(4) Въпросник:

1. Спори с възрастните, ругае ги.

2. Губи контрол над себе си.

3.Обвинява другите за своите грешки.

4. Завистлив и мнителен.

5. Сърди се и отказва да прави каквото и да било.

6. Целенасочено дразни другите.

7. Отказва да следва правила и указания.

8.Чувствителен, много импулсивно реагира на различни действия на обкръжението си, поведение, което много често ги дразни.

(5) Оценка на резултатите

Отчитат се само въпросите, получили  отговор „да”. Ако 4 от изброените 9 критерия се проявяват „често” при детето в продължение на повече от 6 месеца, то може да се приеме, че в поведението му се наблюдават признаци на агресивност. Необходима е допълнителна специализирана консултация и евентуално психологическа помощ.

 

 

април 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 2910 Коментари: 0 Гласове: 1

Методика за диагностика на нагледно-действено мислене

„Възпроизведи рисунката”


(1) Цел: Диагностика на нагледно-действено мислене при деца на възраст 3-4 години.

(2) Описание: Методиката използва стимулен материал (табло с 6 фигури и тестова бланка за попълване върху лист А4). Пред детето на масата се поставя таблото-образец и тестовата бланка, след което му се дава инструкция.  Времето за работа по теста е ограничено – 5 минути.

(3) Инструкция: „Пред теб съм поставил два листа. Левият (показва се) съдържа начертани и оцветени в черно 6 фигури, а десният съдържа само празни квадрати (показва се). От теб се иска, с помощта на този флумастер да нарисуваш в праните квадрати точно същите фигури и на същите места, които има на левия лист. Нужно е да проявиш старание, равномерно да ги оцветиш и да направиш прави линии. В тъмните полета не бива да оставяш празни (не потъмнени) участъци и да не излизаш навън от контурите. Трябва да работиш бързо. Имаш на разположение 5 минути”

(4) Обработка на резултатите

Оценява се броя на попълнените (нарисувани) фигури и качеството на резултата. Крайните данни се превръщат в балове:

# 10 бала – детето за 5 мин. или по-малко е изпълнило задачата, т.е. нарисувало е в тестовата бланка всичките шест фигури.  При това, нито една фигура не е останала незапълнена (оцветена), а контурите са спазени или не са нарушени с повече от 1 мм.

# 8-9 бала – детето е изпълнило задачата за 5 мин.  Във всяка фигура са останали незапълнени не повече от 1-2 участъка, а контурите са спазени или не се различават с повече от 1 мм. от оригинала.

# 5-7 бала – детето е изпълнило задачата за 5 мин., но в работата му са установени недостатъци -  почти във всяка фигура се наблюдават по 3-4 незапълнени участъци, а контурите са нарушени с до 1,5 мм. в сравнение оригинала.

# 4-6 бала – детето за 5 мин. е успяло да оцвети 4-5 фигури, като във всяка от тях се среща по един от следните недостатъци:  не по-малко от 1/5 част от фигурата е останала незапълнена, а контурите на някои фигури се отличават от оригинала с 2 мм.

# 2-3 бала – детето за 5 мин. е успяло да оцвети само 2-3 фигури и във всяка от тях се наблюдават следните недостатъци:  не по-малко от 1/5 част от фигурата е останала незапълнена, а контурите на някои фигури се отличават от оригинала до 2 мм.

# 0-1 бал – детето за 5 мин. е успяло да оцвети не повече 1 фигура и в нея се наблюдават следните недостатъци:  не по-малко от 1/4 част от фигурата е останала незапълнена, а контурите на някои фигури се отличават от оригинала до 3 мм.

(5) Изводи за ниво на развитие на нагледно-действено мислене

# 10 бала – много високо;

# 8-9 бала – високо;

# 4-7 бала – средно;

# 2-3 бала – ниско;

# 0-1 бал – много ниско.

 

          (6) Стимулен материал
             .........................................................................

 

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1404 Коментари: 0 Гласове: 0

Методика за диагностика на вниманието при деца

„Намери и зачертай”


(1) Цел: Диагностика на продуктивност и устойчивост на вниманието при деца.

(2) Описание: Методиката предлага две тестови бланки със стимулен материал за изследване на деца. Първата е за учащи се от 3 до 4 клас, а втората – от 4 до 5 клас.  На детето се показва таблото (тестовата бланка), на която в случаен порядък са изобразени прости фигури:

а/ за деца в 3-4 клас: флагчета, триъгълници, квадрати, правоъгълници, кръгчета, полукръгчета, звезди.

б/ за деца в 4-5 клас: гъби, къщички, флагчета, топки, кофи, цветя, елхички. Преди да започне изследването на детето се дава инструкция.

(3) Инструкция: „Сега ние с теб ще поиграем на една игра. Аз ще ти покажа картинка, на която са нарисувани много различни, но познати на теб предмети. Когато ти дам команда „Започни!”, ти с този молив ще започнеш да търсиш по всеки хоризонтален ред (показва се къде точно) тези предмети, които аз ще ти кажа. От теб се иска, когато откриеш по реда дадения предмет, да го зачертаеш с една хоризонтална черта. Така ще работиш ред по ред, докато не ти кажа „Спри!”. Когато спреш, ти трябва да ми покажеш този предмет, който си открил последен. Аз ще отбележа мястото до което си стигнал и отново ще ти кажа „Започни!” След това ти ще продължиш да правиш същото, т.е. ще търсиш и ще подчертаваш този предмет. Така ще те прекъсвам и ще започваме отначало няколко пъти. Ти ще работиш до тогава, докато не чуеш да казвам „Край”. Тогава окончателно ще приключим работата”.

(4) Процедура: По представеният в инструкцията ред, детето работи в продължение на 2,5 минути, през които изследователят го прекъсва 5 пъти (на всеки 30 сек.), казвайки му „Спри!” и „Започни!”.  При всеки нов старт психологът може да поиска от детето, да зачертава различни фигури по различен начин, например, къщичките с кръстче, а гъбките с вертикална черта.  Изследователят е длъжен сам да отбелязва местата, до които е стигнало детето след команда „Спри!”.

(5) Обработка и оценка на резултатите

При обработката и оценката на резултатите се определя количеството на предметите на таблото, открити от детето за времето от 2,5 мин., т.е. за цялото време за изпълнение на задачата, а също така и поотделно за всяка 30-секундна серия. Получените данни се вписват във формула, чрез която се определя общия показател за нивото на развитие на детето едновременно по двете свойства на вниманието – продуктивност и устойчивост:

 

S = 0,5.N – 2,8n

                t               където,

 

S – показател за продуктивност и устойчивост на вниманието на детето;

N – количество на предметите, открити от детето по време на работата;

t – време за работа;

n – количество грешки, допуснати по време на работа. За грешки се приемат пропуснати правилни и зачертани неправилни изображения.

 

В резултат на количествената обработка на психодиагностичните данни по посочената формула се определят шест показателя: един за цялото време на работа по задачата (2,5 мин.), а останалите пет – за всеки 30-секунден интервал. Съответно показателят „t” във формулата ще бъде 150 и 30.

По всички показатели „S”, получени в процеса на изпълнение на задачата, се прави графика (виж приложението), която служи за анализ върху динамиката на изменения в двата параметъра: продуктивност и устойчивост на вниманието.  При построяване на графиката, двата показателя (всеки по отделно) се привежда в балове (десетбална система) по следните норми:

# 10 бала – показател S е повече от 1,25 бала;

# 8-9 бала – показател S е в пределите от 1,00 до 1,25 бала;

# 6-7 бала – показател S е в интервала от 0,75 до 1,00 бала;

# 4-5 бала – показател S е в границите от 0,50 до 0,75 бала;

# 2-3 бала – показател S е в пределите от 0,24 до 0,50 бала;

# 0-1 бал – показател S е в интервала от 0,00 до 0,2 бала;

Оценяване устойчивост на вниманието в балове:

# 10 бала – Всички точки от графиката не излизат извън пределите на една зона, а самата графика наподобява крива № 1 (виж графиката);

# 8-9 бала – всички точки на графиката са разположени в рамките на две зони, наподобяваща крива № 2 (виж графиката);
            (Графика)
             ..............................................................

На графиката са представени различните зони на продуктивност и типичните криви, които могат да бъдат получени в резултат на психодиагностиката на вниманието по предложената методика.

Кривите се интерпретират по следния начин (виж графиката):

# Крива №1. Тя очертава особено високо продуктивно и устойчиво внимание.

# Крива №2. Тя очертава нископродуктивно, но устойчиво внимание.

# Крива №3. Тя очертава среднопродуктивно и средноустойчиво внимание.

# Крива №4. Тя очертава среднопродуктивно, но неустойчиво внимание.

# Крива №5. Тя очертава среднопродуктивно и крайно неустойчиво внимание.

Особености в графиката:

# 6-7 бала – всички точки на графиката се разполагат в трите зони, а самата крива наподобява линия № 3 от графиката;

# 4-5 бала – всички точки на графиката се разполагат в четирите зони, а самата крива наподобява линия № 4 от графиката;

# 3 бала – всички точки на графиката се разполагат в четирите зони, а самата крива наподобява линия № 5 от графиката;

 (6) Изводи за ниво на развитие

# 10 бала – продуктивност и устойчивост на вниманието – много високо ниво;

# 8-9 бала  – продуктивност и устойчивост на вниманието – високо ниво;

# 4-7 бала – продуктивност и устойчивост на вниманието – средно ниво;

# 2-3 бала – продуктивност и устойчивост на вниманието – ниско ниво;

# 0-1 бал – продуктивност и устойчивост на вниманието – много ниско ниво;

(6) Стимулен материал
 image

image        
   

 
          

 

април 2011г.

С о ф и я

 


 

 

Категория: Хоби
Прочетен: 11046 Коментари: 2 Гласове: 4
Последна промяна: 10.10.2017 05:28
<<  <  79 80 81 82 83 84 85 86 87  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1497538
Постинги: 1670
Коментари: 116
Гласове: 1142
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31