Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.05.2012 07:00 - Статут на училищен ученически омбудсман (образци документи)
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 2534 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 27.05.2012 01:51


Примерни образци документи в полза на училищните психолози
      

 

СТАТУТ  НА  „УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН”

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1.
(1)Този Статут урежда правното положение, организацията и дейността на омбудсмана.
(2) Правна основа  за дейността на омбудсмана са международните и национални законодателни актове: Конвенция за правата на детето, приета през 1989 г. от общото събрание на ООН; Минимални стандартни правила на ООН относно правораздаването при непълнолетни лица (Пекински правила); Указания на ООН за предотвратяване на малолетната престъпност; Правилник на ООН за защита на непълнолетните, лишени от свобода; Конвенция на ООН за правата на детето; Харта на основните права на Европейския съюз; Декларация за правата на детето; Конституция на Република България; Закон за закрила на детето; Семеен кодекс; Конвенция за защита правата на човека и основните свободи.
Чл. 2.
Омбудсманът се застъпва с предвидените в този документ средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата на учениците отСОУ ..................– гр. ..........., 
Чл. 3.
(1) В своята дейност омбудсманът е независим и се подчинява само на Правилника на СОУ  ..................– гр. ..........., като се ръководи от личната си съвест и морал.
(2) Омбудсманът осъществява дейността си въз основа на Правила за организацията и дейността му. Правилата се изготвят от омбудсмана, одобряват се с решение от Ученическия съвет и се оповестяват в сайта на СОУ ..................– гр. ...........,
(3) Омбудсманът осъществява своята дейност само в рамките на образователния процес и по отношение лица, в качеството им на участници в този процес.
(4) Омбудсманът няма право да извършва действия, които биха засегнали законните права и интереси или представляват незаконно вмешателство в частния живот на участниците в образователния процес.
Чл.4.
Дейността на омбудсмана е публична.
Чл. 5.
 Омбудсманът се подпомага в своята дейност от заместник-омбудсман.
Чл. 6.
Ръководството на училището, Педагогическият съвет, училищния психолог и Ученическият съвет са длъжни да предоставят информация и да оказват съдействие на омбудсмана във връзка с жалбите и сигналите, които са изпратени до него.
 

Глава втора
ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ. ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ


 Чл. 7.
Омбудсманът се избира от учениците в СОУ ..................– гр. ...........,  за срок от 1 година и може да бъде преизбиран на същата длъжност само за още един мандат.
Чл. 8.
(1) За омбудсман се избира ученик от IX , Х или XI клас, който притежава високи морални качества и отговаря на условията, определени в този Статут:
1. Успех над Много добър 4.50;
2. Няма наложени наказания по Правилника за дейността на СОУ ..................– гр. ...........
Чл. 9.
(1) Предложение за избор на омбудсман могат да правят всички ученици от СОУ ..................– гр. ...........
(2) Учениците избират омбудсман с тайно гласуване. Избран е кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите ученици .
(3) В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, който е получил гласовете на повече от половината от гласувалите ученици.
Чл. 10.
(1) Заместник-омбудсманът се избира от Ученическия съвет в срок един месец след избирането на омбудсмана, по негово предложение и за срока по чл. 7.
(2) Заместник-омбудсманът трябва да отговаря на критериите за избираемост по чл. 8.
Чл. 11.
Омбудсманът встъпва в длъжност след полагане на следната клетва пред Ученическия съвет: "Заклевам се в името на добрите традиции на СОУ ..................– гр. ..........., като изпълнявам добросъвестно и безпристрастно правомощията си."
Чл. 12.
Изборът за нов омбудсман се произвежда не по-късно от един месец преди изтичането на мандата. Омбудсманът продължава да изпълнява задълженията си до встъпване в длъжност на новоизбрания омбудсман.
Чл. 13.
(1) Училищният омбудсман и заместник-омбудсмана се освобождават от длъжност от Ученическия съвет при:
1.  предсрочно поради несправяне със задълженията си и при нарушаване на Правилника за дейността на СОУ ..................– гр. ........... или общоприетите морални правила за поведение в обществото, чрез внасяне вот на недоверие;
2.   оставка;
3.   изтичане срока на пълномощията.
(2) Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на омбудсмана или на заместник-омбудсмана по ал. 1, т. 1,2 се приема от У С по искане най- малко на една пета от представителите на класовете.
(3) Освен в случаите по ал. 1 заместник-омбудсманът се освобождава от УС и по мотивирано предложение на омбудсмана.
(4) Омбудсманът и заместник-омбудсманът имат право да бъдат изслушвани от УС и ПС в случаите по ал. 1, т. 1, 2, а заместник-омбудсманът - и по ал. 3.
 Чл. 14.
(1) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на омбудсмана, нов омбудсман се избира в срок един месец от влизането в сила на решението за прекратяване по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2 .
(2) В случаите на предсрочно прекратяване правомощията на омбудсмана заместник-омбудсманът встъпва в неговата длъжност до избирането на нов омбудсман.

Глава трета
ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 15.
 (1) Омбудсманът:
1.   приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права на учениците от СОУ ..................– гр. ...........
2.    прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;
3. отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок; ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е 45 дни;
4. отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права пред Ученическия съвет и Педагогическия съвет;
5. посредничи между съответните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;
6. прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата ;
(2) Омбудсманът действа и по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата на учениците.
(3) Омбудсманът може да възлага на заместник-омбудсмана някои от своите правомощия.
(4) Омбудсманът взима активно участие съвместно с администрацията на училището за проверка на действия (бездействия) на участници в образователния процес, относно които омбудсманът разполага с информация за груби нарушения правата на участниците в образователния процес или унижение на тяхното достойнство.
(5) За популяризиране и за практическо изпълнение на своите права и задължения, по негова преценка  обмудсманът  може да организира и участва в мероприятия, в т.ч. часа на класа с цел, правно информиране на учащите се.
 Чл. 16.
(1) Омбудсманът има право:
1.     на достъп до ПС, УС и Директора, включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения от тях по чл.15(1)т.1;
2.   да иска и получава навременна, точна и пълна информация от ПС, УС, училищния психолог и ученицитe. 
(2) Омбудсманът няма право да огласява обстоятелства, станали му известни при изпълнение на неговите функции, които са от личен характер.
Чл. 17.
Омбудсманът поддържа регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение.
Чл. 18.
(1) Омбудсманът внася до 30.06 всяка година ежегоден доклад за своята дейност в УС и пред Директора.
(2) Докладът съдържа информация за:
1.   постъпилите жалби и сигнали, по които проверките са приключили;
2. случаите, когато намесата му е имала резултат;
3. случаите, когато намесата му е останала без резултат и причините за това;
4. направените предложения и препоръки, както и дали са били взети предвид;
5. зачитането на правата на ученика и ефективността на действащия Правилник за дейността на СОУ ..................– гр. ........... в тази област;
6. изводи и препоръки;
7. резюме.
(3) Докладът по ал. 1 е публичен.
(4) Годишният доклад се публикува на сайта на училището и училищния вестник.
(5) По искане на УС или по своя инициатива омбудсманът изготвя доклади по отделни случаи от неговата практика.

Глава четвърта
ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ


 

Чл. 19.
Жалби и сигнали пред омбудсмана могат да подават ученици от СОУ ..................– гр. ...........
 Чл. 20.
(1) Жалбите и сигналите могат да бъдат писмени или устни, подадени лично от потърпевшите.
(2) Жалбата трябва да съдържа името и постоянния адрес на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, лицето, срещу които се подава жалбата. Към жалбата могат да бъдат приложени и писмени доказателства.
(3) Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат.
(4) Ако жалбата е устна, се съставя протокол, в който се съдържа информацията, изискуема по ал. 2.
(5) При разглеждане на жалби, молби, предложения, сигнали и пр., обмудсманът е длъжен да предостави на лицето (лицата), чийто решение или действие (бездействие) са довели до нарушение, правото да дадат свои обяснения по всеки въпрос, подлежащ на изясняване в процеса на проверката, а също така, да мотивират своята позиция като цяло.
(6) В случай на систематически нарушения на правата на учащите се, омбудсманът има право, да изложи в устна форма доклад пред Ученическия съвет или Педагогическия съвет.
Чл. 21.Получените жалби и сигнали се вписват в регистъра по чл. 17. В регистъра се отбелязват и предприетите по всеки конкретен случай мерки и резултатът от тях.
Чл. 22.
Органите и лицата по чл. 2, до които се отнасят становищата, предложенията и препоръките на омбудсмана, са длъжни да ги разгледат в 14-дневен срок и да уведомят омбудсмана за предприетите от тях мерки.

Допълнителни разпоредби

§ 1. В едномесечен срок от встъпването в длъжност омбудсманът внася за одобрение в Ученическия съвет Правилник  за организацията на  дейността си.
§ 2.  В настоящия статут могат да се внасят допълнения и изменения съгласувано с Ученическия и Педагогическия съвет.


                                 
Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1501077
Постинги: 1679
Коментари: 116
Гласове: 1142
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31