Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.04.2013 01:00 - Успешно прилагане на проект „Включващо обучение” в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр. Брегово, обл. Видин
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 2103 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 11.04.2013 18:06


Успешно прилагане на проект „Включващо обучение” в
СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр. Брегово, обл. Видин
(интервю с училищния психолог г-н Кирил Кунчев)

 

Репортер: Господин Кунчев, в своята медийна политика училищно радио „Йон Чолака”  винаги се стреми да бъде известител на новостите и правим това с особена радост, когато има с какво да похвалим училището си.   Известно е, че от 17 септември 2012г.  училището ни бе избрано за пилотно по проект „Включващо обучение”.   От  Ваши медийни изяви е известно, че проектът преследва мащабни цели, а резултатите от него ще повлияят върху по-нататъшните законодателни промени  в българското училище.  Известно е още, че на проекта се гледа като на стъпка към доближаване на българското училище до западните стандарти.

В тази връзка, бихте ли споделили какви промени практически настъпиха от стартирането на проекта до сега ?

 Училищен психолог:  СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Брегово, обл. Видин е едно от пилотните училища, в които се реализират целите на дейност № 2 от проект „Включващо обучение”,  а именно  – осигуряването на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение. Както вече е известно, проектът е ориентиран към децата със специални образователни потребности.  Включването на училището в проекта наистина доведе до редица промени в организацията, условията и отговорностите на служебните лица.
Сега училището разполага със собствен екип за комплексно психолого-педагогическо оценяване на учениците, в който участват ресурсният учител – г-жа Росица Николова, класният ръководител на ученика и за първи път в екипа е включен психолог, работещ на терен в самото училище. Навлизането на психолози в българското училище и визията за увеличаване на техния брой е дългоочаквана потребност.   Включването в екипа на психолог, разширява диапазона за работа с децата и извежда дейността извън рамката на същинското образование, като позволява да се преследва по-мащабна цел – развитието на детето като личност, търсене и предлагане на алтернативи за по-успешна социална интеграция в и извън училищна среда, преодоляване на трудности и дефицити в детско-родителските отношения, промяна в отношението на училищната среда към децата със СОП.  Проектът отрежда на психолога много важната роля при оценката. Той е експерта по детското развитие, няма кой друг да бъде и той носи отговорност в по-широк и дългосрочен аспект. Нещо повече, в онези училища, в които назначените психолози имат квалификация за упражняване на психотерапевтична дейност, това направление за работа с детето и родителите става водещо за тях. По този начин участието на психолога в екипа става пълноценно. Тук следва да отбележа, че родителите са боязливи поради липса на опит, а децата все още не са осъзнали тази уникална възможност – да разполагат в училището си с психолог, имащ квалификация на психотерапевт.  Със създаването на нова визия на екипа и с популяризирането на дейността му, на практика цялата диагностична, консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна, координираща работа, която до сега беше извършвана в ресурсните центрове, преминава в училище, като ресурсните центрове продължават да оказват съдействие в случай на искания от страна на училището. До стартирането на проекта, психологическата работа с учениците се изчерпваше с диагностика, а при по-сложни случаи родителите трябваше да пътуват до Видин за провеждане на сесии.   Сега тази трудност вече не съществува. Освен това, назначаването на психолог в училището повишава капацитета на самата система за работа с деца със СОП, направи я по-чувствителна и  сега и позволява по-прецизно разпознаване какви са причините детето да не успява и съответно много по-гъвкаво да организира наличните ресурси и на ученика  и на самата  системата за обучение.

Репортер: Вие споменахте, че една от значимите промени се свързва с автономността на екипа от ресурсния център във Видин.  В какво точно се изразяват  предимствата на тази независимост?

Училищен психолог:  Наистина екипът е независим от ресурсния център в гр. Видин. Сега дейността на служебните лица е много по-гъвкава към промените в училищната среда и е реално адаптирана към динамиката в развитието на децата, протичащи по проекта.  Автономността на екипа облекчава формалните процедури  по вземане на решение за насочване на родителите към ресурсно подпомагане на едно или друго дете.  Ускорен е процеса на самото комплексно психолого-педагогическо оценяване. Специалистите от екипа имат права да вземат бързи, своевременни и самостоятелни решения за извършване на корекции в плановете и графиците за работа. Фактът на ситуирането на екипа на едно място, дава възможност ежедневно в  неформални разговори да се прецизира всяка една промяна и да се взема бързо решение за корекция или интервенция.  Не е без значение и обстоятелството, че сега всички участници в ресурсното подпомагане на децата се намират под една управленска шапка – директора на училището.  Тази характеристика на проекта позволява от една страна, огромни правомощия на директора по контрола, избора на специалисти и управлението на процесите, а от друга страна, на самите членове на екипа вече не се налагат продължителни формализирани процедури за извършване на промени и за вземане на нови решения.
Така например, сега класните ръководители поддържат „жива” връзка с ресурсния учител и психолога. Използвайки своя богат преподавателски опит и интуиция, те могат да насочат всеки един родител, по всяко време от годината към консултация с екипа, който от своя страна винаги е на разположение.  След консултиране със специалистите, ако родителят реши, че би било от полза детето да получи допълнителна помощ за компенсиране на изоставане в подготовката си или просто да му бъде оказана само психологическа помощ за преодоляване на определено състояние или трудност, то сега процеса по включването на детето и стартиране на работата е много по-олекотен.  Достатъчно е родителят да подаде молба за оценяване на  детето, за да стартира процедурата по проверка на способностите и определяне на трудностите на ученика.

Репортер: В началото споделихте, че проектът има мащабни цели, които излизат от рамките на стандартното досегашно образователно подпомагане.  В какво се изразява тази глобалност?

Училищен психолог:  Сега екипът разполага с много по-големи възможности за работа с родителите – посещения в домашни условия, ежедневно водене наблюдение и придобиване на лични впечатления за поведението на детето и родителите,  консултации по график с отделен родител или цялото семейство,  провеждане на експерименти с участието на родителите,  обучение на родителите за самостоятелна работа с децата в домашни условия. Много от родителите вече се сработиха перфектно с екипа и периодично се явяват на сесии, самостоятелно или заедно с детето. Прави впечатление, че родителите на децата със СОП посрещнаха промените и се включиха в дейността с желание. Тези позитивни нагласи и мотивация за сътрудничество с екипа показват, че родителите са имали такава потребност. Това ни дава основание да приемем, че предлаганият от проекта нов модел на структура и организация на работа има предпоставки за успешно функциониране. Не случайно обръщам толкова внимание на ролята и отношението на родителите към проекта, защото без тяхно участие не би могло да очакват положителни промени при детето. Тук следва да отбележа и една характерна особеност на малкото населено място, какъвто е нашия град, от която произтичат изключително положителни последици.  Забележете, благодарение на факта, че членовете на екипа живеят в едно и също населеното място, заедно с децата и родителите, сега връзката между специалисти и родители  е много по-активна. За първи път родителите получават възможност да търсят и получават ежедневна подкрепа и съдействие  от специалист психолог, дори в извънработно време. В тази връзка, за популяризирането на новите възможностите на училището, ориентирани към процесите за ресурсно подпомагане и психологическо обгрижване на повече деца, екипът  включи в дейността си информационна кампания, ориентирана към местната общност, използвайки възможностите на общинския радиовъзел.
 В рамките на проекта, за първи път всеки ученик със СОП получава разработени от екипа методически помагала, за самостоятелна работа в домашни условия под надзора и с помощта на родителите си.  Част от тези помощни материали са на електронен носител или самите родители се насочват да използват подходящи  за децата образователни сайтове. 


Репортер: Бихте ли представили примери за това, с какво се промени работата на специалистите в условията на проекта?

Училищен психолог:  Проектът създава нова рамка от изисквания и включва нови подходи за работа с децата.  Сега, както екипът в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр. Брегово, така и специалистите, работещи в останалите пилотни училища в цялата страна, боравят с единна методика за оценка на образователните потребности на учениците. Това означава, че е налична унификация и тясна специализация, които са важни условия за постигане на по-голяма прецизност в диагностиката. От друга страна, този факт разширява възможностите за обмен на положителни практики и идеи между училищата, създава условия за прилагане на единни критерии при квалификационните обучения на специалистите, интегрира дейността на самите екипи.  Прилаганата нова методика за оценка на способностите е изключително функционална. Тя е разработена от екип специалисти, сред които проф. Ваня Матанова, доц. Екатерина Тодорова, които са добре известни в академичните среди, като корифеи в сферата за работа с деца. Методиката беше предоставена в края на миналата година, като преди това психолозите на пилотните училища бяха обучени за нейното прилагане.  Използвания сега от нас диагностичен инструмент  е ориентиран както към традиционните показатели, като например,  развитие на когнитивните процеси, готовност и мотивация  на детето за училищен труд, така и към езиковата подготовка на детето.  Методиката дава оценка на цялостното развитие на детето, а не на отделни фрагменти, например само оценка на интелектуално развитие.  С  много по-голямо внимание сега се подхожда към способностите на ученика за езиково разбиране и езикова изява. По нов начин е решен един много често срещан в началното училище проблем – артикулационните нарушения. Сега всеки ученик със СОП преминава през серия от тестове за определяне на тези способности.  Търсят се както непосредствените, така и ориентирани назад във времето травми и дефицити.   Оценяването на ученика задължително преминава през няколко предварителни срещи и разговори с двамата родители.  Те засягат развитието на детето още по време на бременността на майката и целия доучилищен период.  На база събраната информация, специалистите получават възможност да определят с по-голяма точност нуждите и на детето, и на родителите от подкрепа и подпомагане.  В случаи като например, нарушения в плавността на речта,  неправилна артикулация на определени звуци,  екипът специалисти има задължението освен констатацията, да организира насочването на родителите към получаване на специализирана логопедична помощ, а когато се касае за потребност от психологическа намеса, тази дейност се организира и провежда на място, тук в самото училище.
Екипът с голямо внимание следи комплицираността на бариерите ученикът да не успява в училище, т.е. държи се сметка за това, че причината може да е извън детето.  Една причина за липсата на успех в обучението може да бъде в семейната среда, във взаимоотношенията с родителите, в отношението на родителите към образованието на детето, в приятелския кръг на ученика и други фактори, произтичащи  от контекста. 

Репортер: Известно е, че за да има успех едно начинание, не достатъчно само ентусиазъм, пък дори той да е ентусиазмът на експерти в своята област, както и не е достатъчно наличието на добра организация. Какво  още донесе със себе си проекта?

Училищен психолог:  Така е. Освен кадровото осигуряване със специалисти и разработката на новата система от критерии за организиране на дейността, постигането на целите на проекта са осигурени финансово и материално-технически.
Ще представя някои от данните в цифри. В рамките на проекта всяко пилотно училище вече разполага с:
• финансови средства за материали и консумативи в размер на 1916 лв., от които: канцеларски – 682 лв.; учебни – 934 лв.; консумативи – 300 лв. (тонер и хартия).
• финансови средства за  външни услуги в размер на 560 лв., от които: телефонни разговори – 340 лв. (самостоятелна SIM-карта); интернет достъп – в размер на 220 лв. 
• всяко училище вече получи по 6 569 лв. за оборудване на ресурсните кабинети. Нашият ресурсен кабинет например разполага с изцяло ново техническо, специализирано и битово оборудване:
= компютърна и копирна техника за сума от 2304 лв., която включва:  компютърна система; монитор; многофункционално устройство, принтер, скенер, лазарен-факс; преносим компютър;
= специализирано оборудване за сума от 2450 лв., което включва:  мемо-повърхностпамет; голям геометричен пъзел; ТАКТИЛО-за фината моторика, логика и съобразителност; НИКИТИН; комплект „Умения за писане”.  Тук следва да отбележа, че проектът предвижда специално оборудване от типа  брайлова машина и техника за деца с увреден слух за онези училища, в които има деца с подобни потребности.
= ресурсният кабинет е оборудван с ново, функционално обзавеждане за сума от 1815 лв. , включващо: бюро за компютър, диван, фотьойл, маса, библиотека, стол, бяла дъска, флипчарт, килим и др.). 

Репортер:  До края на учебната година остават няколко месеца, а проектът продължава и през следващата 2013/2014 учебна година.  Със сигурност пилотното прилагане на проекта, като всяка нова дейност  има за цел, да тества, да провери, да експериментира на място, в реални условия иновациите, за които Вие разказахте.  В този смисъл,  почти е сигурно, че сте се сблъсквали с проблеми от различен характер, все пак формата на прилагане е една нова дейност дори за самите вас, които имате опит.    Бихте ли разказали именно за трудностите, за начините за справяне и за  новите идеи, които бихте реализирали в бъдеще?

Училищен психолог:  Да, така е. Имаше трудности и вероятно ще срещаме такива и в бъдеще.  Ще Ви върна обаче, отново към началото на нашия разговор и ще спомена една емблематична особеност на модела, лансиран от проекта, а именно – автономност на екипа специалисти, широки правомощия и гъвкавост на дейността.   Бих  казал, че тези характеристики са сърцевината на този модел.  Благодарение на тях трудностите, за които говорите не бяха непреодолими.  Учехме се в движение, правехме корекции след съгласуване, ползвахме  свободата за  реализиране на креативни  идеи.  Нямаме случай, предложение, създадено от екипа ни, да бъде върнато и неодобрено от директора на училището – госпожа Илияна Кръстева.  Точно обратното, ползвахме се и се ползваме с  нейното доверие, пълно разбиране и всестранна подкрепа. Дори много от инициативите  и  предложенията, разчупващи шаблона идваха от нея и се реализираха с нейно участие.  Ще Ви представя няколко примера.  В момента  за ресурсно подпомагане по проекта са включени 14 ученика от първи до седми клас.   Индивидуалното психологическо  осигуряване с децата показа, че  спрямо някои от тях  са необходими допълнителни дейности. Това означава повече време, повече на брой сесии, а за други ученици, това не бе необходимо.  Обсъдихме случаите, представляващи  по-голяма сложност и направихме  графика на сесиите по-гъвкав, а впоследствие включихме в него и родителите.  
Друго наше „откритие” е, че по сложните психологически случаи приложихме една популярна и всепризната практика – подлагането на случаи под супервизия.  Това означава,  формулировката по определен случай, намиращ се на етап психотерапевтична интервенция,  по който е работил екипът, да бъде повторно или многократно оценена и анализирана от  тесни специалисти по проблема.  Можем да се похвалим  с два такива примера, при които по наша инициатива се обърнахме за супервизия към Центъра за приобщаващо образование.  Използвам случая да изразя благодарност за отзивчивостта на колегите и лично на директора  на центъра – госпожа Ива Бонева.
Увереност  за правилната посока, в която работим и положителни очаквания за успешно приключване на проекта откриваме и в реакциите на педагогическия персонал.  В хода на работата, стъпка по стъпка, класните ръководители  възприеха екипа, сработиха се със специалистите, самите те инициират идеи, включват се както в процеса на оценяване, така и при провеждане на съвместни експерименти.  Използвам случая да изразя благодарността на екипа специалисти към учителите: Венета Ванчева, Ирена Стефанова, Даниела Петрова, Ветония Цветкова, Младенка Туцова и Петя Груева.

Репортер:  А какви новите идеи бихте реализирали в бъдеще?

Училищен психолог:  Имаме резерви.  Разполагаме с потенциал. Не ни липсва ентусиазъм.  Бих могъл да маркирам някои идеи, които според нас ще дадат добър резултат.  Намираме се в етап, в който е време да обърнем по-голямо внимание на родителите. В тази насока индивидуалните специализирани консултативни и психотерапевтични срещи  не подлежат на съмнение – те ще продължат, но ни се иска да разширим обхвата. Както до сега и в бъдеще ще продължим да предоставяме на родителите методически материали.  На мнение сме обаче, че трябва да предизвикаме по-широко родителско участие. За тази цел планираме серия от срещи с родителите не само на децата със СОП, а искаме в този формат да включим родителите на деца от първи до четвърти клас. Разбирате, че целим ранна превенция на дефицити и трудности. Подобни сигнали и искания вече постъпиха от класните ръководители на първите класове. Идеята ни е тези срещи да бъдат неформални, да се превърнат в регулярни, например ежемесечни. Ще говорим за такива проблеми като аутизма, хиперактивността, дислексията и пр. Ще направим опити на някои от тях да представим специалисти, например,  логопеди, лекари и др. За популяризиране на тази дейност в рамките на проекта ще използваме и вашето радио, общинската радиоуредба, други медии в областния град. Сигурни сме, че ще бъдем полезни на родителите.
В този контекст са и идеите ни да организираме няколко занятия с педагогическия персонал, особено този от началните класове, а от този месец започваме провеждането на тренинги с учениците за формиране и развитие на социални компетентности.

Репортер:   Благодаря за интервюто г-н Кунчев. Пожелаваме ви успехи в реализацията на проекта.

Вижте повече за напредъка на проект "ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ" в СОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-гр. Брегово на:

 

https://www.facebook.com/bregovoschoolradio?ref=hl 

02.04.2013г.
гр.Брегово
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1437844
Постинги: 1620
Коментари: 116
Гласове: 1128
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031