Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.02.2017 15:39 - Психодиагностика. Методика за диагностика на взаимодействието „Родител-дете” - първа част
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 468 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 24.02.2017 16:00


 

Психодиагностика. Методика за диагностика на взаимодействието
„Родител-дете”  /първа част/

        Цел: Методиката е предназначена за диагностика на особеностите на взаимодействието между родители и деца. Тя позволява да се установи не само оценката на едната страна – тази на родителя, но и вида взаимодействие с другата – позицията на детето.
     Описание на методиката: Методиката включва въпросник, който съдържа две паралелни форми за родители и деца. Освен това има два варианта и три форми на въпросника:

= Вариант за подрастващи и техните родители

= Вариант за родители на деца в предучилищна възраст и деца в начално училище.

            = Форма за деца – от 60 въпроса;

            = Две форми за възрастни от по 60 въпроса;

     Текстът на въпросника включва 10 скали (критерии) за оценка на взаимодействието между родители и деца. На всяка скала от вариантите на въпросника съответства равно количество айтеми, освен два, които повечето изследователи отделят и които могат да се приемат за базови в родителско-детските отношения. Тези скали за „автономия-контрол” и „отхвърляне-приемане”, в тях има по 10 твърдения, а в останалите по 5 твърдения. 

         Вариантът за възрастни е предназначен за родители на подрастващи и също включва 60 айтема, като има аналогична на детския вариант структура.

      При попълване на въпросника, на родителите и децата се предлага да оценят степента на съгласие с всяко твърдение по 5-степенна система:

1 бал – абсолютно несъгласен, това твърдение не ми подхожда;

5 бала – абсолютно съгласен, това твърдение ми подхожда;

Скали на въпросника:

(1)Скала „Невзискателност – взискателност” на родителя. Данните от тази скала показват нивото на взискателност на родителя, които се проявяват във взаимодействието му с детето. Колкото са по-високи показателите по скалата, толкова по-високи са изискванията и претенциите на родителя, толкова повече той очаква и натоварва с отговорности детето си.

(2)Скала „Мекота – строгост на родителя”. По резултатите от скалата се съди за суровостта и строгостта на мерките, прилагани към детето, за жестокостта на правилата, установени във взаимоотношенията между родители и деца, както и степента ма принуда.

(3)Скала „Автономност – контрол по отношение на детето”. Колкото са по-високи показателите по тази скала, толкова по-силно е изразено контролиращото отношение към детето. Високият контрол може да се изрази в: ограничаване, взискателност, обсесивна опека.  Ниският контрол може да се изрази във всезадоволеност, която може да е продиктувана от безразличие към детето. Възможно е също така, ниският контрол да произтича от проява на прекалено доверие към детето или да се проявява като стремеж да бъде обучено в самостоятелност.

(4)Скала „Емоционална дистанция – емоционална близост” между детето и родителя.  Следва да се обърне специално внимание, че тази скала отразява реакцията на близост на родителя до своето дете.  Тази скала представлява огледална форма на въпросника, по която детето оценява своята близост с родителя, своето желание да споделя своите най-съкровени и значими мисли, фантазии, представи с родителя. Сравнявайки резултатите на родителя и тези на детето, може да се съди за точността на представите и оценките на родителя, от което следва извод за необходимостта от корекция.

(5)Скала „Отхвърляне – приемане на детето от родителя”. Тази скала отразява фундаменталното отношение на родителя към детето, приемането или отхвърлянето на личните качества и поведенчески прояви на детето.  Приемането на детето като личност се явява важно условие за благоприятно развитие на неговата самооценка.  Принципно поведението на родителя може да се възприеме от детето като приемащо или отхвърлящо.

(6)Скала „Отсъствие на сътрудничество – наличие на сътрудничество”.   Наличието на сътрудничество между родителя и детето най-добре отразява характера на взаимодействието в тази диада. Сътрудничеството се явява последица от включеността на детето във взаимодействието, да бъде признато неговото право и достойнство. То отразява равенството и партньорството в отношенията между родители и деца. Отсъствието  на сътрудничество може да бъде резултат от нарушени отношения, авторитаризъм, безразличие или неглижиращ стил на възпитание.

(7)Скала „Несъгласие – съгласие между родителя и детето”.  Тази скала също описва характера на взаимодействието между родители и деца и отразява честотата, и степента на съгласие между тях в различни жизнени ситуации. Използваните две форми на въпросника: за деца и за възрастни, позволяват да се оцени степента не само по тази скала, но и по всички основни скали, като резултатите между родителя и детето позволяват да се съди за различията във възгледите на детето и родителя за възпитателната обстановка в семейството.

(8)Скала „Непоследователност – последователност на родителя”.Последователността на родителя се явява важен параметър на взаимодействието. Тази скала определя колко последователен и постоянен е родителя в своите изисквания, в своето отношение към детето, в налагането на наказания и поощрения и пр. непоследователността на родителя може да бъде резултат от емоционална неувереност, възпитателна неувереност, отхвърляне на отношения с детето и др.

(9)Скала „Авторитетност на родителя”.  Резултатите от тази скала отразяват самооценката на родителя в сферата на неговото влияние върху детето; доколко неговите мнения, постъпки, действия се явяват авторитетни за детето; каква е силата на тяхното влияние. Сравнението на данните с тези на детето позволяват да се съди за степента на различия. Когато детето дава висока оценка за авторитетност на родителя, това често означава израз на положително отношение. Като цяло този показател е много важен за диагностиката на критерия „позитивност-негативност” в отношенията „дете-родител”. Със същата тежест на важност е и следващата 10-та скала.

(10)Скала „Удовлетвореност от отношенията между детето и родителя”.   По резултатите от тази скала може да се правят изводи  за общата степен на удовлетвореност от връзката на родителя с детето и обратно – на детето с родителя.  Ниската степен на удовлетвореност може да свидетелства за нарушения в структурата на отношенията „дете-родител”, за възможни конфликти или наличие на безпокойство в една сложна семейна ситуация.

Във варианта на въпросника за родители на деца в предучилищна възраст и деца в начално училище, са променени няколко въпроса, които се оказват неадекватни за децата на тази възраст и са променени  две скали от въпросника. Вместо скала „несъгласие-съгласие” (7-ма скала) и „авторитетност на родителя”  (9-та скала), са въведени две нови скали: „тревожност на детето” (7-ма скала) и „възпитателна конфронтация в семейството” (9-та скала)

Много автори обръщат внимание на родителската тревожност за детето, като най-важен фактор за разбирането на възникващите невротични реакции в децата. А.И. Захаров например отделя като качество един патогенен тип възпитание, в условия на ниска сплотеност и разногласия между членовете на семейството по въпросите на възпитанието, които могат да доведат до възпитателна конфронтация вътре в семейството.  Освен това споменатите промени в 7-ма и 9-та скала (в тази възраст децата не са способни да осмислят и да отговорят на въпросите) водят до невъзможност за сравнение и до загуба на диагностична ценност.

Въпросникът в трите си форми е преминал проверка за валидност и надеждност.

Въпросник „Взаимодействие на дете с родител”

(Вариант за подрастващи. Форма за деца)

Инструкция: Отбележете степента на съгласие със следващите твърдения по 5-степенна система. Оценете твърденията отделно за всеки родител – в бланка маркирана с буква „М” – за майката, а в бланка, маркирана с буква „Б” – за бащата, както следва: 5-несъмнено, да (много силно съгласие); 4-като цяло, да; 3-и да и не; 2-по-скоро не, отколкото – да; 1-не (абсолютно несъгласие);

Забележка: Следва да се посочи, че изследваните лица (майка, баща) попълват отговорите на въпросите върху отделна формализирана бланка. На нея в колона са нанесени номерата на твърденията, като следващата колонка хоризонтално до първата е за оценката на изследваното лице. Практикуват се две форми на бланка:

а/ Една бланка за дамата родители – работят последователно, като поставят оценките си един до друг. Недостатък е, че вторият може да се повлияе от отговорилият първи на въпросите.

б/ Две отделни бланки, позволяващи по-голяма самостоятелност, обективност и по-богати данни за сравнение.

Въпросник:

1. Ако той (тя) иска нещо от мен, то със сигурност ще го получи.

2. Той (тя) винаги ме наказва за моите лоши постъпки.

3. Аз рядко го (я) питам къде отива и кога ще се върне.

4. Той (тя) ме счита за напълно самостоятелен човек.

5. Мога да разкажа на него (на нея) за всичко, което се случва с мен.

6. Той (тя) си мисли, че аз нищо не съм постигнал (а) в живота.

7. Той (тя) забелязва моите недостатъци, отколкото достойнствата ми.

8.  Той (тя) ми възлага важни  трудни задачи.

9. Ние трудно достигаме до взаимно съгласие.

10. Понякога той (тя) може да ми разреши нещо, което вчера е забранил (а).

11. Аз винаги се съобразявам с неговото (нейното) мнение.

12. Бих искал (а) моите бъдещо дете  да се отнася към мен така, както аз към него (нея).

13. Аз рядко правя нещо веднага, след като ме помолят.

14. Той (тя) рядко ми се кара.

15. Той (тя) се старае да контролира всички мои действия и постъпки.

16. Считам, че най-важното е, да го (я) слушам.

17. Ако ми се случи нещо лошо, аз веднага го споделям с него (нея).

18. Той (тя) не споделя моите увлечения.

19. Той (тя) не счита, че съм толкова умен и способен, колкото му се иска на него (нея).

20. Той (тя) може да признае своите грешки и да ми се извини.

21. Той (тя) често ме следва по различни поводи.

22. Той (тя) никога не се отнася с недоверие към думите ми.

23. Мога да кажа, че той (тя) за мен е авторитетен човек.

24. Харесват ми нашите отношения с него (нея)

25. В къщи той (тя) ми дава повече задачи, отколкото дават на моите приятели.

26.  Понякога той (тя) ме наказва физически.

27. Дори да не искам, аз съм принуден да постъпвам така, както той (тя) желае.

28. Мисля, че той (тя) добре знае какво аз искам.

29. Той (тя) винаги ми съчувства.

30. Струва ми се, че той (тя) ме разбира.

31. Той (тя) непрекъснато иска да ме промени.

32. При вземане на семейни решения, той (тя) винаги взима предвид и моето мнение.

33. Той (тя) винаги се съгласява с моите идеи и предложения.

34. Никога не зная какво мога да очаквам от него (нея)

35. Той (тя) се явява за мен пример (еталон) във всичко.

36. Считам, че той (тя) правилно ме възпитава.

37. Той (тя) има към мен прекалено много изисквания.

38. По характер той (тя) е мек човек.

39. Обикновено той (тя) ми позволява да се прибирам в къщи тогава, когато пожелая.

40. Той (тя) се стреми да ме предпази от трудностите и неприятностите в живота.

41. Той (тя) не допуска дори да си помисля за негови (нейни) слабости и недостатъци.

42. Чувствам, че моят характер му (и) харесва.

43. Той (тя) често ме критикува

44. Той (тя) е винаги готов да ме изслуша.

45. Ние обсъждаме с него (нея) изключително много въпроси.

46. Той (тя) ме наказва за такива постъпки, които самият той върши.

47. Не споделям повечето негови (нейни) възгледи.

48. Уморявам се от ежедневното общуване с него (нея)

49. Той (тя) често ме принуждава да правя нещо, което аз не желая.

50. Той (тя) ми прощава за постъпки, за които другите ги наказват.

51. Той (тя) иска да знае за мен всичко: какво мисля, какви са отношенията с приятелите ми.

52. Той (тя) не се съветва с другите така, както с мен

53. Мога да кажа, че той (тя) е най-близкия ми човек.

54. Той (тя) непрекъснато е недоволен от мен.

55. Мисля, че той (тя), одобрява поведението ми.

56. Той (тя) се включва в дейности, за които го моля.

57. Ние по различен начин си представяме моя бъдещ живот.

58. Едни и същи мои постъпки могат да предизвикат в него (нея) ту упреци, ту похвали.

59. Иска ми се да бъда като него (нея).

60. Искам той (тя) винаги да се отнася към мен така, както сега.

image
 image

Забележка: Отбелязаните със звездички айтеми се изчисляват в обратен ред.

Източник: Марковская И.М. Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми // Семейная психология и семейная терапия. 1999. № 2. 
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1437824
Постинги: 1620
Коментари: 116
Гласове: 1128
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031