Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.01 07:00 - 1105# КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛЕН ПАКЕТ „УЧИЛИЩА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ”
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 24 Коментари: 0 Гласове:
0 


                 1105# КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛЕН ПАКЕТ

                                             „УЧИЛИЩА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ”

 

Цел:    Защитата от дискриминация е основно право на човека и всяко демократично, плуралистично общество трябва да гарантира равни права на своите граждани. Дискриминацията представлява различно третиране въз основа на раса, националност и етнически произход, език, религия и убеждение, пол, възраст, сексуална ориентация, увреждане или други признаци. В редица държави, в и извън  Европейския съюз, както и в България, има закони, които забраняват дискриминацията, но сами по себе си, законите не са достатъчни да защитят индивида.

За ефективната борба с дискриминацията е необходимо да разберем не само какво представлява дискриминацията, а и защо се проявява, тъй като всеки един от нас може да бъде дискриминиран или да дискриминира някого.

Целта на обучителния пакет „Училища без дискриминация” (включва 7 филма) е да даде знания за предразсъдъците и последствията от дискриминацията, умения за ползотворно взаимодействие с многообразието. Обучителният пакет се фокусира върху нас и нашите нагласи, с които трябва да се преборим, за да променим поведението си. Давайки на учителите и учениците необходимите инструменти да разпознават, обсъждат и преодоляват своите собствени предразсъдъци и изграждайки стабилна основа от знания за дискриминацията и последиците от нея, пакетът ще допринесе за превръщането на европейските училища в зона  без  дискриминация.

 Материалът е предназначен за ползване в началния и средния образователен  курс в часовете на класния ръководител и тези по социални и обществени науки, история, религия или други по преценка на учителя, както  в извънкласни интерактивни форми на обучение. 

Преподаване за превенция на дискриминацията.

За много педагози дискриминацията е деликатна и дори трудна тема. Актовете на дискриминация сред децата и младежите в училище могат да бъдат  под формата на заплахи, насилие, тормоз между съученици, социална изолация и други. Затова училището играе важна роля във възпитаването в толерантност и недискриминация.

С този обучителен пакет се надяваме да подготвим учителите по тези теми, като ги направим по-достъпни. Застъпени са редица аспекти, включително основните права на човека, тъй като защитата от дискриминация е заложена в голяма част от международните актове за правата на човека. На уебсайта на проекта /www.proektuchilista.kzd.bg / е поместен Каталог на  правата на човека, който съдържа основополагащи документи в тази област.    

Обучителният пакет „Училища без дискриминация”

Обучителният пакет се състои от DVD филм „Уроци по толерантност” с отделни епизоди, настоящия  Кратък наръчник за дискутиране на дилемите от филма, чийто разширен вариант е публикуван на уебстраницата заедно с други спомагателни материалите като Каталог на правата на човека, Речник на понятията, примери и упражнения.

Филмът е интерактивен обучителен материал, който в седем различни епизода проследява  един ден от живота на главната героиня, учителката Анна, която се озовава  пряк участник или страничен наблюдател на дискриминация в различни ситуации, свързани със следните теми: свобода на словото, изключване, езикова нетолерантност, предразсъдъци между различните малцинства, религиозна нетърпимост, расизъм и стигматизация.  Епизодите могат да се гледат и обсъждат поотделно, тъй като всеки един поставя дилема, която може да се обсъжда независимо от останалите, или да се изгледа целия филм, след което да се направи широка дискусия за дискриминацията.

Наръчникът цели да подпомогне педагозите да въведат темата за дискриминацията в учебния контекст  и съдържа предложения за въпроси и упражнения към всеки епизод, позволяващи  обсъждане и вникване в същността му. Елементите на обучителния пакет са замислени като неразривно свързани и взаимно допълващи се части, заради това се  препоръчва Наръчникът да се ползва заедно с другите материали на уебсайта. Там ще намерите разширената версия на наръчника с още допълнителни упражнения към всеки епизод съобразно възрастовата група, Речник с пояснения на използваните понятия, Каталог на правата на човека, примерни занятия, както допълнителна литература, сборник с добри практики и планове за уроци. Тези материали ще запознаят педагозите и учениците с явлението дискриминация, ще ги научат да я разпознават и предотвратяват.

Въпроси и упражнения към епизодите.

В този кратък наръчник са предложени примерни въпроси и по едно упражнение към всеки епизод, които учителят трябва да съобрази с възрастта и учебния профил на учениците. В разширения наръчник ще намерите богат  набор от упражнения и въпроси към всеки епизод, от които може да подберете най-подходящите за аудиторията .  

1. Топката

Въпроси към епизод 1:

Позната ли ви е ситуацията? Как бихте се почувствали, ако  се беше случило на вас? Какво знаете за свободата на словото? Прочетете текста на чл.19 от Международния пакт за граждански и политически права на ООН  и обърнете внимание на границите на свободата на словото, свързани със зачитането правата и доброто име на другите. Как бихте реагирали, ако трябваше да се намесите? В този случай какво означава свободата на словото?

„Слово на омразата” („Враждебна реч“) 

Продължителност: приблизително един учебен час.

Материали: статии от вестници и/или интернет новинарски сайтове, коментари към тях или  във форуми, 

Цел: да се подтикнат учениците да разсъждават върху границата между свободата на словото и дискриминацията и расизма

Запознайте учениците с термина „слово на омразата”, като ползвате Речника на понятията. 

Раздайте предварително подготвените материали на учениците и ги помолете да ги прочетат индивидуално.  

Накарайте учениците да потърсят конкретни примери в текста, където обидните забележки им се струват допустими и пасажи, където подобни намеци са недопустими, както и да обосноват  отговорите си. 

Групово обобщение:

Запознайте учениците с Член 4 на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на расова дискриминация и дайте примери за враждебна реч, като ползвате помощните материали на уебсайта. Накарайте учениците да коментират примерите от раздадените им материали в светлината на Член 4. Какви са изводите?

2. Нови места

Въпроси към епизод 2:

Позната ли ви е тази ситуация? Кой носи отговорността за това, че Айша седи самичка на чин – тя, другите ученици или учителката? Вие бихте ли седнали до Айша или щяхте да си останете на избраното място?

„Собствен опит – за включването и изключването”

Продължителност: приблизително два учебни часа

Цел: учениците да осъзнаят резултата от действията си, с които на практика включват или изключват връстниците си, изостряне на вниманието към нашите и чуждите действия. 

Запознайте учениците с понятията „включване” и „изключване”, като ползвате Речника на  понятията. 

Разделете учениците на малки групи и им задайте да обсъдят случка, която са преживели лично или за която са им разказали, в която някой е бил изключен/изолиран поради своя етнически произход или друга негова характеристика. Всяка група трябва да избере сюжет по истински случай, който да разработи и да разиграе под формата на сценка пред целия клас.

Ученикът, който е преживял или чул за случката, трябва да разкаже на групата следното:

Какво се е случило? Какво е станало преди това? Каква е връзката между хората в тази ситуация? Как е завършила случката? Как е постъпил разказвачът в тази ситуация?

Всяка група разиграва своя сюжет. Етюдът може да наблегне върху преживяванията на този, който е изключен или този, който изолира другия. 

Определете един учебен час за работа в група и следващия учебен час за представяне на етюдите и за обобщение. 

Групово обобщение:

Какво ви направи най-дълбоко впечатление?

Какво научихте от това упражнение? 

Какво ще направите в бъдеще, когато се озовавате в подобна ситуация?

3. Майката на Елиас

Въпроси към епизод 3:

Ситуацията позната ли ви е? Случвало ли ви се е да се чувствате различни понеже не говорите езика или понеже не произнасяте правилно някои думи? Случвало ли ви се е да не разбирате какво ви говорят? Как реагирахте? На какъв език трябва да говори Анна на майката на Елиас? Защо?

„История на името – за имената и идентичността”

Продължителност: приблизително един учебен час

Цел: да се замислим кои сме ние в действителност. Нашата идентичност е подвластна на нашето име, семейство, приятели, език и много други фактори. Хората от малцинствата често изпитват неудобство и огорчение, когато околните произнасят неправилно името им. Настоящото упражнение подчертава колко важно е името на човека за неговата идентичност, самочувствие и представа за себе си.

Преди занятието дайте на учениците за домашно да се подготвят за упражнението- да проучат какво означава тяхното име и да попитат родителите си как точно са избрали името им, кой го е избрал, дали носят име на свой роднина, харесват ли този роднина, имало ли е спорове около кръщаването им.

Запознайте учениците с понятието „толерантност”, като ползвате Речника на понятията. 

Разположете учениците в кръг и помолете всеки да разкаже за името си, например: „Аз се казвам Петър, името ми означава Камък, кръстен съм на дядо си, мразя да ми казват Пепи, защото е бебешко” и т.н.

След това разделете класната стая на две зони: зона „Съгласен съм” и зона „Не съм съгласен” и накарайте учениците да се разположат според това дали са съгласни или не са съгласни с прочетеното твърдение:

Аз харесвам името си.

Аз харесвам галеното си име.

Дразня се и се ядосвам когато хората не произнасят правилно името ми.

Поправям събеседника си, ако не произнася правилно името ми.

Би ми станало много неприятно, ако изведнъж се наложи да променя името си.

Имаше период, когато използвах друго име.

Групово  обобщение:

На какви разсъждения ви наведе това упражнение за собственото ви име  и за имената на другите хора? Очаквахте ли позициите и местата на вашите ученици / съученици?

4. Работа с чук

Въпроси към епизод 4:

Изпадали ли сте в подобна ситуация? Добро решение ли е тормозеното момче да бъде  преместено на друго място в класната стая? Виждали ли сте приятели да се обиждат едни други на етническа принадлежност? Как бихте се почувствали, ако ви се подиграваха и тормозеха задето идвате от друг регион на страната или защото изповядвате различна религия?

“Изгубен в големия град”

Продължителност: приблизително един учебен час

Материали:  текстът на  упражнението „Изгубен в големия град” , разпечатан на листи според броя на участниците

Цел: да се замислим за нашите предразсъдъци, които мотивират поведението ни, и да ги обсъдим в клас. 

Запознайте учениците с понятията „предразсъдъци” и „тормоз”, като ползвате Речника на  понятията  в уебсайта. 

Разделете учениците на малки групи и накарайте всеки един да прочете наум упражнението, решавайки сам за себе си кого би помолил за помощ: 

Изгубили сте се в голям град и не можете да се ориентирате. Нямате пари и ви болят краката. Средата е непозната и ви се струва, че всички ви наблюдават. Нуждаете се от помощ. Към кого ще се обърнете:

Младеж с много татуировки

Ромка на средна възраст

Мургав таксиметров шофьор

Млада жена с пиърсинги и раста прическа (dreadlocks)

Възрастна жена с (ислямска) забрадка

Млад скинар ?

Учениците в малките групи  избират с консенсус  към кои 2-ма души биха се обърнали за помощ, към кои 2-ма не и се мотивират. Резултатът на всяка група и аргументите  се представят от един ученик пред целия клас. Ако не е постигнат консенсус, се  излагат причините за разногласията.

Групово обобщение:

На какъв принцип избираме към кого да се обърнем?

Имаше ли много различни мнения в групата?

Защо отбягваме някои хора?

Това упражнение завършва с мозъчна атака върху следните въпроси:

Какво представлява предразсъдъкът?

Защо имаме предразсъдъци?

Как и защо възникват предразсъдъците ?

5. Опашката

Въпроси към епизод 5:

Озовавали ли сте се в подобна ситуация? Как реагирате, ако някой ви пререди на опашката в магазина? Споделяте ли реакцията на младежа, който изтълкува пререждането като расизъм? Според вас той защо реагира по този начин?

“Разпознай расизма”

Продължителност: приблизително два учебни часа

Материали: флипчарт, бяла/черна дъска, маркери, отпечатани текстове на примерни  ситуации

Цел: запознаване със същността на расизма и дискриминацията, изследване на собствените  реакции.

Запознайте учениците с понятието „расизъм”, като ползвате Речника на понятията.  

Започнете дискусия в клас по следните въпроси:

Можете ли да дадете примери за расистки прояви? Според вас как се чувстват хората подложени на расизъм? По какъв начин можем да се борим с расизма?

След това разделете учениците на по-малки групи. Раздайте на всяка група по една от предварително разпечатаните на листи ситуации. Учениците предлагат различни линии на поведение в съответната ситуация.  Предложенията се записват на лист хартия и се представят накрая пред целия клас. 

Примерни ситуации:

1.Имате нова учителка по английски език, която говори с подчертан руски акцент и някои ученици започват да я коментират и имитират. Как се чувствате и как бихте се почувствали на мястото на учителката ? Как постъпвате?

2.Пазарувате в магазина и дочувате как някой зад вас извиква, че му ги няма парите и обвинява една ромка на опашката. Как се чувствате и как бихте се почувствали на нейно място? Как реагирате?

3.Някои ваши приятели често използват обидни епитети като „мангали”, при това не на шега. Как се чувствате? Какво правите?

4.В автобуса ставате свидетел как мъж блъсва нарочно забрадена възрастна жена. Как се чувствате? Как реагирате?

Групово  обобщение:

Накарайте всяка група да представи своите решения и да резюмира проведената дискусия. Маркирайте всички гледни точки върху черната (бялата) дъска и обсъдете как се противодейства на расизма и дискриминацията.

6. Рожденият ден                                                                                                                              
Въпроси към епизод 6:

Изпадали ли сте в подобна ситуация? Какво знаете за начина на хранене, позволените и забранените храни в различните религии? Какво според вас е най-доброто меню за рожден ден с много гости? Доколко трябва да се съобразявате с религиозните правила за хранене – вашите и на вашите гости? Можете ли и трябва ли да пренебрегвате правилата на вашата религия, ако принадлежите към религиозно малцинство? Трябва ли да се отнасяте еднакво към всички?

Запознайте учениците с понятието „равенство в третиране”, като ползвате Речника на понятията.   

“Религиозна толерантност”

Възложете на учениците да размишляват индивидуално върху следните въпроси:

Религиозен ли сте и ако да доколко, коя е вашата религия?

Практикувате ли вашата религия, стриктно ли се придържате към нейните правила?

Кои са основните правила във вашата религия?

Знаете ли какво е да ви дискриминират заради религията, която изповядвате, или заради това, че не изповядвате никоя религия?

Как реагирате в такъв случай?

Как ви се отрази преживяването?

В малки групи, учениците отговарят на тези въпроси. Един водещ в групата следи всеки да се изкаже и прави бележки с цел провеждане на груповото обобщаване.

Групово обобщение:

Представител на всяка група обобщава основните прилики и разлики във впечатленията от своята група.

7. Новините

Въпроси към епизод 7:

Позната ли ви е ситуацията? Необходимо ли е в телевизионния репортаж да се споменава изрично, че извършителите на вандалското нападение принадлежат към етническо малцинство? Защо? Какво се получава когато медиите говорят за представители на етническите малцинства като за група? Какви са последствията когато на едни хора се поставят «етикет», а на други не, особено ако това се случва в медиите?

“Парламентарен дебат”

Продължителност: приблизително един учебен час

Цел: осмисляне  и избор на позиция по няколко различни стереотипни твърдения и механизмите на изключване

Запознайте учениците с понятията малцинство / мнозинство и стереотипи / стигматизация (заклеймяване), като използвате Речника на понятията . 

Начертайте въображаема разделителна линия по средата на стаята. От едната страна е „ДА-зоната”, а от другата страна е „НЕ-зоната”. След това прочетете следните изречения едно по едно. Учениците преминават от едната или от другата страна в зависимост от своето отношение по прочетеното твърдение. Помолете няколко от тях да обосноват своя избор и им задайте подробни въпроси, за да вникнете в избора им. Позволено е променя на  позицията и преминаване в другата зона. Не бива да изглежда така, сякаш едната позиция е по-правилна от другата, но често мнозинството ученици се озовават от едната страна на линията.

Примерни твърдения:

Училищната управа и учителите носят по-голяма отговорност от учениците за недопускането на дискриминация в училище.

В училищата трябва да се говори единствено официалният език на страната.

Ромите  са по-склонни към кражби от другите хора.

Не трябва да се позволява на учителките да носят забрадки.

Няма нищо лошо да използваш думи като «мангал» и «чернилка» в училище.

Само екстремистите се държат като расисти.

Нашата страна е демократична държава.

Групово  обобщение:

За финал дискутирайте кои сме „ние” и кои са „те”? Кой е изолиран – и защо? Обсъдете какво се случва когато се използват категории, обобщения и стереотипни изрази (тоест клишета), за да се определи личността на другите хора.

 

Приложение: Връзки към филмовия материал:

1.Епизод 1 – Топката

https://www.youtube.com/watch?v=t2mO1Jgf-z0

image2.Епизод 2 – Нови места

https://www.youtube.com/watch?v=gOZZ94FxfqM

3.Епизод 3 – Майката на Елиас

https://www.youtube.com/watch?v=fZnL9q8DJxk

4.Епизод 4 – Работа с чук

https://www.youtube.com/watch?v=t3ZF3bsungw

5.Епизод 5 – Опашката

https://www.youtube.com/watch?v=TrMB9AIm7Vw

6.Епизод 6 – Рожден ден

https://www.youtube.com/watch?v=EYxfMUHOr3s

7.Епизод 7 - Новините

https://www.youtube.com/watch?v=lfvZZYW6Bjc

                                                                                                

Изготвил,  К. Кунчев

11.12.2018г.


image
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1552349
Постинги: 1762
Коментари: 116
Гласове: 1155
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031