Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Профил на kunchev
Име:
Кирил Кунчев

Възраст:
57

Пол:
мъж

Град:
София

Интереси:
Психология

Статистика
Популярни постинги:
1

Постинги този месец:
26

Гласове този месец:
0

Коментари този месец:
0

Любими блогове:
0

Блогъри добавили в любими:
122

Блог вълни:
0
Последни постинги
 .

Програма - тренинг за ученици на тема „Толерантност” – двадесет и пета  част


Приложение 7 – Речник

          1 Дискриминация (от лат. discriminatio - „правене на разлика“) Ограничаване на правата или лишаване от права на група граждани по някакъв признак. Например расова, етническа, религиозна, полова, сексуална  дискриминация, по признак физическа дееспособност, по интереси и увлечения и пр.

= Пряка дискриминация - Пряка дискриминация съществува, когато в сходна ситуация към някого се проявява по-лошо отношение спрямо отношението към другиго въз основа на расов или етнически произход, на религия или убеждения, на увреждане, възраст или сексуална ориентация. Пример за пряка дискриминация е обява за работа, в която се казва „не е необходимо да кандидатстват хора с увреждания“.

= Непряка дискриминация - От 1999 г. насам Европейският съюз може да приема законодателни мерки за борба с дискриминацията въз основа на пол, расов или етнически произход, на религия или убеждения, на увреждане, възраст или сексуална ориентация.

2. Раса Исторически установена част от човечеството, която се обединява от общ произход, засвидетелстван от общи антропологични белези – цвят на кожата, форма на очите, структура на тялото и др. под. Жълта раса.

3. Етническа група група хора с общо генеалогично или родово наследство. Етническите групи с един и същ исторически произход са свързани с общи културни практики и език, а понякога и с обща религия, вярвания или традиции.

4. Предразсъдък Необоснована предубеденост (заблуда, суеверие, поверие), негативна нагласа на човека спрямо нещо. Предразсъдъкът може да се определи като предварително съждение или нагласа към друго лице или група лица, формирани без познаване или проучване на фактите. Предразсъдъците често се подкрепят от стереотипи и обикновено се основават на представи, чувства или убеждения, които могат да повлияят на схващанията и поведението на хората.

5. Стереотип Мнения или възгледи за членове на дадена група или категория хора, изцяло базирани на принадлежността им към съответната група. Повечето стереотипи изразяват крайно негативни становища, които водят до формиране на предразсъдъци. Стереотипите могат да влияят положително и отрицателно на живота ни.

6. Бежанец Всяко лице, което поради основателен страх от преследване по причина на неговия расов или етнически произход, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения се намира извън страната, на която е гражданин, и което не може или поради своя страх от преследване не желае да се ползва от защитата на тази страна, или което, нямайки гражданство и бидейки извън страната, в която пребивава постоянно в резултат на такива събития, не може или поради страха си от преследване не желае да се завърне в нея

7. Групи подбуждащи към омраза Групите, подбуждащи към омраза, са организирани формирования, които популяризират силно обидни нагласи или дори извършват насилствени действия срещу лица, принадлежащи към определена расова, етническа, религиозна или друга социална група.  „Ку клукс клан” е типична група подбуждаща към омраза. 

8. Ейджизъм (предразсъдък) Предпочитание към лице или група лица въз основа на възрастта.

9. Жунизъм (предразсъдък) Предпочитание към по-млади хора единствено поради възрастта им. Този термин често се прилага в сферата на трудовата заетост: в някои отрасли се предпочитат по-млади кандидати с цел налагане на определено обществено мнение.

10. Ислямофобия Ирационален страх или предразсъдък към исляма или мюсюлманите. В западния свят този процес се разрасна значително след терористичните атаки в Ню Йорк на 11 септември 2001 г.

11. Ксенофобия – страх от чужденци (имигранти, бежанци и пр.), пристигащи в друга държава.

12. Миграция Действието по напускане на една страна или регион с цел заселване другаде.

13. Сегрегация Отделяне на хора от различни раси или социални класи. Терминът обикновено се прилага относно подобна практика в училища и други институции от публичния сектор. Сегрегацията е форма на дискриминация.

14. Сексизъм, сексистДискриминация въз основа на половата принадлежност. С този термин се обозначава и всякакъв вид диференциране по полов признак.

15. Толерантност – Способност за приемане или зачитане на убежденията и социалните ценности на друго лице или група лица.

16. Тормоз – Накърняването на достойнството на дадено лице въз основа на расов или етнически произход, на религия или убеждения, на увреждане, възраст, полова принадлежност или сексуална ориентация. От правна гледна точка тормозът се разглежда като действия, които са заплашителни или обезпокояващи. Среда, в която доминира такова поведение, се смята за сплашваща, враждебна, оскърбителна, унизителна и обидна.

17. Етноцентризмът – е повсеместно разпространена нагласа и тенденция в обществените отношенията, която се изразява в съотнасянето на всички социални явления към обичайните и свойствените за групата на (най-често етническото, но и политически доминиращото) мнозинство характеристики. Това са неосъзнати практики, при които типът общество на мнозинството служи за норма, с която се преценяват другите и различните от тази мнозинствена група, независимо дали това са етнически групи или отделни индивиди.

Индивидите, чието поведение се разминава с тези представи биват дискредитирани като образи в рамките на етноцентриския модел, и по-нататък третирани различно, неравноправно или дискриминиращо. Различните от етническото, културно, сексуално и т.н. мнозинство индивиди изглеждат като "преминаващи известни граници", изглеждат подозрителни (отнасят се с тях като с маргинални типове, психично болни или поставили се извън закона) или, ако идват от други места, предизвикват учудване, дори биват смятани за нечовеци или "извънземни" (както първите бели, пристигнали в черна Африка). Някои индиански племена проявяват своя етноцентризъм, като се наричат Десае ("истински хора").

18. Свастика – представлява кръст, чиито рамене са пречупени на 90° надясно. Обикновено е поставян хоризонтално или под 45-градусов ъгъл. Думата „свастика“ идва от санскритското स्वस्तिक, свастика, което означава някакъв предмет, носещ щастие или предвещаващ добро, и по-точно отличителен знак, който се поставя върху предмет или човек, за да носи късмет. Думата е съставена от представката су- (сроден на гръцкото ευ-), означаващ „добър, добро“, и асти — езикова абстракция на корена „ас“ 'да бъда'. Така се получава свасти, което означава „благосъстояние“. Наставката „-ка“ служи за образуване на умалителни, и „свастика“ буквално означава «малко нещо, свързано с благосъстоянието». Може да се каже, че „свастика“, грубо казано, означава „щастлив амулет“. Общоприетото мнение за свастиката се изменя през първата половина на 20 век, когато тя е приета за емблема на Националсоциалистическата германска работническа партия. След Втората световна война, повечето европейци и дори европейски законодателства се отнасят към свастиката като към единствено националсоциалистически символ, без да вземат под внимание възможната ѝ друга употреба.

Категория: Други
Прочетен: 23 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Програма - тренинг за ученици на тема „Толерантност” – двадесет и четвърта част

Приложение 6

 

Бгейнсторминг /мозъчна атака/

 

„Никой проблем не може да устои
на атаките на постоянното мислене.”

Волтер

 

Участници

Три са ключовите роли за участниците в мозъчната атака:

ръководител на екипа,

човек, който записва, и

участници в екипа.

Необходимо е ръководителят да бъде добър слушател. В началото, за да помогне на участниците, той трябва да изложи пред тях причините за нуждата от използването на мозъчната атака и да повиши активността им. Трябва да определи основните правила и да ръководи процеса на генериране на идеи.

Пишещият участник записва дословно всички идеи. Тази роля може да бъде изпълнена и от ръководителя.

Участниците в екипа не трябва да бъдат по-малко от 5 и повече от 10. Най-добре е да са шест или седем.

Правила за провеждане

Трябва да се натрупат колкото е възможно повече идеи от участниците, без те да бъдат критикувани или съдени, докато идеите се оформят.

Всички идеи са добре дошли, без значение колко нелогични или отдалечени от разглежданата тема изглеждат.

Идеите се обсъждат след като мозъчната атака приключи.

Участниците не трябва да бъдат критикувани. Нежелателно е издаването на звуци, правенето на физиономии и присмиването. При мозъчната атака всички идеи са равни.

·Участниците трябва да се опитват да допълват идеите на другите.

Всички идеи се записват така, че цялата група лесно да ги вижда.

Времето за мозъчна атака трябва да се ограничи, например до около 30 минути.

·  Използвайте разговорни устройства, за да съживите груповите дискусии, ако сесията започва да изостава откъм ниво на ентусиазъм и енергетичност. Например, МА отборът може да се опита да погледнете на проблема или въпроса от перспективата на определена трета страна, като например известна знаменитост или бизнесмен.

Последователност при провеждането

·Участниците в групата преглеждат темата на мозъчната атака, използвайки въпросите „защо“, „как“, „какво.” Например, ако темата е организирането на автомобилен курс за обучение, то един от въпросите може да е: „На какво ще се акцентира като съдържание на курса?“

Всеки трябва обмисли въпроса на спокойствие за няколко минути. Участниците могат да запишат набързо идеите си върху лист хартия. Например, ако се разглежда горната тема, идеите могат да бъдат свързани с концепции като типове автомобили, части на автомобила, начин на работа на автомобила и други подобни;

Всеки от участниците обявява своите идеи и те се отбелязват от регистратора.

Идеите се дискутират и категоризират.

Има три важни фактора, които определят успеха на една мозъчна атака.

1) Първо, групата трябва да се стреми да създаде голямо количество от идеи, тъй като това увеличава вероятността те да намерят възможно най-доброто решение.

2) На второ място, групата трябва със сигурност да се сдържа от критика на идеите, докато те се споделят, тъй като отрицателното мислене на един член от групата може да направи другите по-малко склонни да участват и по този начин да доведе до провал на целия процес.

3) Трето, ръководителят на групата трябва да създаде положителна среда за МА и да насочва творческата енергия на останалите членове в същата посока.

Разновидности

Фиктивен групов похват

Това е тип мозъчна атака, която насърчава равнопоставеност между всички участници в процеса. Използва се, за създаването на подреден списък от идеи. Всеки участник записва идеята си анонимно. След това ръководителят на групата събира идеите и всяка от тях се подлага на гласуване от групата. Гласуването може да е много простичко - например с вдигане на ръка в подкрепа на идеята. Този процес се нарича дестилация.

След дестилацията идеите, които са най-високо в класацията може да се подложат на мозъчна атака в групата или в по-малки подгрупи. Понякога идеи, които са отпаднали в по-ранен етап на оценяване, могат отново да се върнат за обсъждане след преоценка на идеите.

Техника на преминаване през групата

Всеки човек от групата записва на листче една идея и подава листчето на следващия човек в посока по часовниковата стрелка, който съответно добавя някакви мисли по идеята. Това продължава докато всеки си получи обратно собственото листче. След този процес е доста вероятно групата да е прегледала обстойно всяка идея.

Електронна мозъчна атака

 

Това е компютъризиран вариант на мозъчна атака. Може да се реализира чрез електронна поща, уеб базиран или peer-to-peer софтуер. Ръководителят на екипа изпраща въпросите до участниците в екипа и всеки от тях му изпраща независимо своите идеи. След това ръководителят на групата събира списък от тези идеи и го изпраща на групата за обратна връзка. Едно от предимствата на електронната мозъчна атака е, че позволява участието на повече хора, отколкото нормално биха могли да участват в стандартна сесия на мозъчна атака.

Забележка: Програмата е превод на  различни публикации и споделен опит от руски образователни и специализирани психологически сайтове.

Категория: Други
Прочетен: 13 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Програма - тренинг за ученици на тема „Толерантност” – двадесет и трета  част

Приложение 5

Тест за определяне степента на търпимост и уважение към чуждото мнение

 

Цел: Определяне приблизителната степен на търпимост и уважение към чуждото мнение.

Инструкция: Предлагаме Ви 8 въпроса, всяко от които има по два отговора. От Вас се иска да изберете едно от тези твърдения, което отговаря най-много на Вас. Избраният отговор (буква) обградете с кръгче

Въпросник

1. Предстои Ви да играете в ролева игра. Какво най-много би Ви допаднало?

а) бихте играли с тези, които все още не знаят правилата;

б) бихте участвали с тези, които признават и познават правилата.

2. Спокойно ли посрещате жизнените проблеми и трудности?

а) да;

б) не.

3. Болезнено ли преживявате ситуация, при която трябва да се откажете от свой проект, защото аналогичен е предложил ваш съученик, но преди вас?

а) да;

б) не.

4. Предизвиква ли у Вас неприязън съученик, който не признава правилата на общоприетото поведение?

а) ако не нарушава допустимите граници, това не Ви интересува;

б) неприятно Ви е, защото не бихте се въздържали от намеса.

5. Може ли лесно да намерите контакт със съученици, които имат различни вярвания, убеждения, намерения, обичаи, интереси?

а) трудно Ви е да направите това;

б) сравнително лесно.

6. Как реагирате на шеги, обект на които сте Вие?

а) не понасяте да си правят шеги с Вас, нито харесвате шегаджиите;

б)опитвате се да намерите отговор в същата шеговита форма.  

7. Съгласни ли сте с битуващото в класа общо мнение, че повечето от съучениците се опитват да се държат не като самите тях, а да се показват в по-добра светлина, отколкото са.

а) да;

б) не;

8. Намирате се в компанията на Ваш познат, който става обект на силен интерес от другите. Вашата реакция:

а) неприятно Ви е, че цялото внимание е отделено на него, а не на Вас;

б) радвате се на познанството си с този човек.

 

Обработка на резултатите

Данните се обработват по ключ: 1-б,  2-б,  3-б,  4-а,  5-б,  6-б,  7-а,  8-б. Всеки отговор, съвпаднал с ключа получава 2 точки. Всички балове се сумират.

Резултати

От 0 до 4-ти бала.  Притежавате висока степен на упоритост и непреклонност. Често Ви се случва да насаждате мнението ди на другите.  С този характер трудно бихте поддържали нормални отношения с хората, които мислят различно от Вас.

От 5 до 12 бала. Вие сте способен твърдо да отстоявате мнението си, но  и безусловно умеете да водите диалог.  Ако прецените, то бихте променили  убежденията си.  Същевременно сте способен на излишна рязкост, неуважение към събеседника.   В такива случаи бихте влезли в спор със събеседник, който има слаб характер.  Не сте в състояние напълно да отстоявате своята гледна точка, използвайки убедителни аргументи.

 

От 14 до 16 бала. Имате твърди убеждения, но те са съчетани с тънкост и гъвкавост на ума.  Можете да приемете всяка идея и с разбиране бихте се отнесли към нейната парадоксалност. Критичен сте към себе си и не считате мнението си за последна инстанция.  Способен сте да коригирате погрешни възгледи и да се отнасяте с уважение към тези на събеседника си. 

Забележка: Програмата е превод на  различни публикации и споделен опит от руски образователни и специализирани психологически сайтове.

Категория: Други
Прочетен: 18 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Програма - тренинг за ученици на тема „Толерантност” – двадесет и втора  част

Приложение 4

Тест за изследване нивото на развитие на толерантност/интолерантност 

Име, фамилия: …………………………………………

клас ……………………

дата ……………………………

 

Инструкция: „Моля, прочетете посочените по-долу твърдения  и определете доколко сте съгласен  или несъгласен с тях.  Оценете Вашето съгласие или несъгласие по следния начин:

++    – напълно съм съгласен;

+      – до някъде съм съгласен (по-скоро „да”, отколкото „не”)

0 – нито „да”, нито „не” (нямам мнение)

-          (минус) – слабо несъгласие (по-скоро „не”, отколкото „да”)

                  - -     (два минуса) – напълно несъгласие

                Постарайте се да бъдете искрен. Символите записвайте пред номерчето на всяко твърдение.

                Въпросник

                1.   Група, в която има много различни мнения, не може дълго да просъществува.

2.  Цивилизованите държави, не бива да помагат на изоставащите, нега те сами да решават проблемите си.

3.  Добре е, че по принцип малцинството има права да критикува решенията на мнозинството.

4. Децата на богатите не бива да имат права, да учат в различни от другите деца училища, дори и със собствените си пари.

5. Би било правилно, децата на другите етноси и чужденците, да учат в специални за тях училища, за да се ограничат контактите им с другите.

6.   Младите хора с дълги бради и коси са неприятна гледка за всички.

7.  Различните етнически групи в нашата страна, трябва да имат право, без да искат разрешение от официалната власт, да приемат свои закони, свързани с техните обичаи и традиции.

8.   Всички скитници и просяци трябва да бъдат накарани със сила да се трудят.

9.   Хората не са еднакви: някои са по-добри от останалите

10. Не е справедливо чернокожите от Африка, да стават ръководители на белокожи от Европа или Америка.

11. Външният вид на хората с черен цвят на хората се отклонява в някои отношения от нормите.

12.Източниците на съвременния тероризъм се крият в ислямската култура.

13.Да се инвестира в районите (гетата), в които живеят бедните (роми, имигранти) са ненужно похарчени пари.

14. Циганите са точно толкова полезни на обществото, както и представителите на другите етноси.

15. Дори най-странните хора с необикновени увлечения и интереси, трябва да имат право да защитят себе си и своите възгледи.

16. Уверен (а)  съм, че хората с тъмен цвят на кожата от Африка и тези с бял цвят – от Европа и Америка, нямат никакви различия в умствените си способности.

17. Човек, който обича повече друга държава и помага на нея повече от своята, трябва да бъде наказан.

18. Считам, че трябва да се ограничава притока на имигранти от други страни в Европейския съюз.

19. Не е справедливо, хората от бедните страни, които пристигат в развитите страни, дори и да станат граждани на тези държави, да не могат да получат престижна работа наравно с местните.

20. Всички мюсюлмани по своята същност са еднакви.

21. Ако трябва да определим всички „за” и „против”, то със сигурност следва да отбележим, че представителите на различните раси са различни способности и таланти.

22. Когато виждам мърляви хора, си казвам, че това е тяхна лична работа.

23. Има нации  и народи, към които не бива да се отнасяме снизходително, а има и такива, към които трябва да сме подозрителни и внимателни.

24.  Трудно бих си представил, че мога да имам приятел, които има друга вяра.

25.  Това, че хората имат различни възгледи, интереси, увлечения е само от полза за обществото.

26.  Дразнят ме писатели, които използват чужди и непознати думи.

27. Хората трябва да бъдат оценявани само по техните морални и делови качества, а не по произход – дали са бедни или богати, дали са чернокожи или белокожи и пр.

28.  Религията трябва да бъде само една.

29.  Хората, които извършват многократно престъпления, не могат да станат по-добри.

30. Колкото повече етнически групи живеят в една държава, толкова по-богата на култура е тя.

31.  Човек, който не се съгласява с моето мнение, предизвиква в мен раздразнение.

32.  Аз много добре зная какво е добро и какво не е добро за всички нас и мисля, че другите също са длъжни да разбират това.

33.  Човек трябва да избира за съпруг (съпруга) лице, което е от неговата етнос и националност (българин избира българка; ром избира ромка; германец избира германка и т.н.)

34.  Иска ми се да поживея известно време в друга държава.

35.  Всички, които просят са мързеливи измамници.

36. Хората с друга култура, обичаи, навици, обикновено плашат или настройват враждебно хората около тях.

37. Всеки опит за нарушаване правата на хората от други етнически групи и нации, трябва да бъде обявен за престъпление и да се наказва.

38.  Много е важно да бъдат защитавани правата на малцинствените групи в една държава, както и на тези с други възгледи и интереси.

39.  Хората трябва да бъдат по-търпеливи към различните други. Заради спокойствието и съгласието в обществото, следва да се правят отстъпки. 

40.  Всеки междунационален или междуетнически конфликт може да бъде разрешен по пътя на преговорите и взаимни отстъпки.

41. Хората от други раси и националности са нормални хора, но аз не бих избрал някой от тях за приятел.

42.  Повечето престъпления в модерните държави се извършват от имигранти.

43.  Със сигурност ще живеем много по-добре, ако се избавим от психично болните и недъгави хора.

44.  Да направиш отстъпка, това означава да покажеш слабост.

45.  Властите в страната трябва да забраняват пристигането тук на бежанци от икономически слаборазвити държави, тъй като те увеличават ръста на престъпността.

 

Обработка и интерпретация на резултатите

За оценката на всяко твърдение изследваното лице получава определен бал.

«+ +»  - 2 бала;

«+» - 1 бал;

 «0» - не получава бал;

«-» -  минус 1 бал;

 «- -» - минус 2 бала.

Крайният резултат се получава чрез отчитане на баловете, като се имат предвид знаците им – при „+” баловете се събират, а при „-„ се изваждат.

При това отговорите на въпроси:  3, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 40 знакът не се променя,

А при отговорите на въпросите:  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44 45, знакът се променя с противоположен.

Пример:  Ако изследваното лице е отговорило първия въпрос със положителни знаци  „+” или „++”, тогава съответно знака се променя с противоположен, т.е. съответно се изважда от бала 1 бал и 2 бала.

Скали:

 = от минус 90 до минус 45 – високо ниво на интолерантност;

= от минус 45 до 0 – невисоко ниво на интолерантност;

= от 0 до 45 – невисоко ниво на толерантност;

 

= от 45 до 90 – високо ниво на толерантност. 

Забележка: Програмата е превод на  различни публикации и споделен опит от руски образователни и специализирани психологически сайтове.

Категория: Други
Прочетен: 34 Коментари: 0 Гласове: 1
 .

Програма - тренинг за ученици на тема „Толерантност” – двадесет и първа  част


Писмо до родителите

Уважаеми родители /настойници/,

Вашият син /дъщеря/ участва в психолого-педагогическа програма, за формиране на ново отношение към хората с различен произход, религия, външен вид и начин на живот. Програмата се нарича „Толерантност към другите.”  Ние знаем, че ако днес Вашето дете бъде научено на търпимост към различията около себе си, ако то възприеме многообразието сред хората, като част от многообразието на природата, утре като възрастен, той /тя/ ще бъдат по-благородни татко и майка, по-успешни партньори в брака си, по успешни личности в обществото.

Всички Вие сте свидетели на непрекъснато нарастване на насилието в обществото ни. Колкото повече се отварят външните граници на обществото (границите между държавите), толкова повече се затварят семейните граници.  Преди години родителите не се безпокояха токова за играещото си навън дете, а децата общуваха, играеха и другаруваха повече, бяха по-искрени, по-солидарни, по-милосърдни. Днес, родителите много повече затварят децата си в семейството, те са по контролиращи, по-ограничаващи, страхуват се за тяхната безопасност, а децата се отчуждават едно от друго, играят по-малко, имат по-ограничен опит за общуване, за разрешаване на конфликти, за приятелство и взаимна помощ.  Днешните деца възприемат в много по-голяма степен външния свят като опасен, страшен, враждебен, експлоатиращ, нараняващ, конкуриращ се без правила.  Днешните деца са изправени пред голямата опасност да загубят способността си да бъдат кооперативни, отзивчиви, любезни, всеотдайни, съпричастни, сътрудничещи, да умеят да съпреживяват проблемите на другите, да бъдат способни да прощават и да искат прошка.

Водени от тази благородна кауза, Ние организираме и от началото на втория учебен срок ще стартираме поредица от занятия в рамките на психолого-педагогическа програма „Толерантност.”  По време на занятията с нашите преподаватели, детето Ви ще се научи да цени своята уникалност и да формира способност  да признава правото на другият да бъде различен от него.  С тази програма ние целим, да активизираме позитивното отношение между учениците, да намалим нивото на насилие и агресия между тях, да заменим враждебността, индивидуализма, завистта, отрицанието, комерсиалния практицизъм с изконните човешки ценности, като хуманизъм, добротворство, благородство, търпимост, съпреживяване, взаимно разбиране и взаимна помощ.

В този процес на възпитание и обучение, Вашата помощ ще бъде изключително полезна за детето Ви.  За изпълнението на някои задачи, то ще се нуждае от Вашите съвети, инструкции, жизнен опит.  Моля, отговаряте на неговите въпроси, отделяйте необходимото време за работа с него, не се страхувайте да обсъждате интересуващите го теми. По този начин самите Вие получавате възможност, под формата на една или друга училищна задача, не само да му помогнете в конкретния случай, но и да общувате  по въпроси, които убедени сме, че и Вие оценявате като значими. Ще се радваме, ако активно подкрепяте своето дете и лично вземете участие в някои наши мероприятия в рамките на програмата.

Ние се надяваме на приятно и полезно сътрудничество с вас.

С уважение,

 

Приложение 3

Тест за изследване ниво на търпимост/нетърпимост към обкръжението

в процеса на общуване

 

Име, фамилия: …………………………………….

клас ……………………,

дата ……………………………

 

Тестът е разработен от В.В.Бойко и позволява диагностика на толерантни и интолерантни нагласи, проявяващи се в процеса на общуване.

Инструкция: „Оценете в каква степен приведените по-долу твърдения са верни за Вас. Използвайте скалата за оценка, като в колонка бал, запишете съответните букви от скалата:

= а – не е вярно;

= б – вярно;

= в – по-вярно;

= г – най-вярно”


 

Обработка на резултатите:

Всяка от степените избрана от изследваното получава определен бал:

= а – не е вярно – 0 бал;

= б – вярно – 1 бал;

= в – по-вярно – 2 бал;

= г – най-вярно – 3 бал.

Тестът включва 9 скали, като към всяка скала се отнасят определени айтеми. Баловете се изчисляват както  по скали, така и като сумарен бал за целия тест. Максималния бал за всяка скала е 15, а сумарния – 135.  Колкото по-висок е бала, толкова по-силно е изразена нетърпимостта на изследваното лице към обкръжението му, т.е. лицето е интолерантно.

Оценката на отговорите по отделните скали позволява да бъдат установени по-точно характерните аспекти и тенденции.

Норми:

= за лекари – 40 бал; медицински сестри – 43 бал; социални работници – 42-43 бал; HR – 40-41 бал.

Скали:

Скала 1 – Неприемане и неразбиране индивидуалността на другия – от 1 до 5 айтем.

Скала 2 Използване себе си в качеството на еталон при оценка поведението и начина на мислене на другия – от 6 до 10 айтем

Скала 3.Категоричност или консерватизъм при оценката на другия – от 11 до 15 айтем

Скала 4. Неумение на скрие или тушира неприятни чувства при сблъсък с некомуникабилни качества на другия – от 16 до 20 айтем

Скала 5.Стремеж да превъзпита или да промени другия – от 21 до 25 айтем.

Скала 6. Стремеж да постави в подчинение и направи „удобен” за себе си другия – от 26 до 30 айтем.

Скала 7. Неумение да прости грешките на другия, допуснати поради неумение, незнание, непреднамерено – от 31 до 35 айтем

Скала 8. Нетърпимост към физически и психически дискомфорт, създаван от другият – от 36 до 40 айтем.

Скала 9. Неумение за приспособяване към характера, привичките и желанията на другия – от 41 до 45 айтем.

 

Категория: Други
Прочетен: 27 Коментари: 0 Гласове: 0
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1041658
Постинги: 1048
Коментари: 115
Гласове: 1030
Архив
Календар
«  Март, 2017  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031